تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی     مقاله شماره 1

     عنوان اصلی مقاله: Enriching vermicompost by nitrogen ®xing and phosphate solubilizing bacteria
     ترجمه فارسی عنوان: ورمی کمپوست غنی سازی شده از طریق تثبیت نیتروژن و باکتری حل کننده فسفات
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 2

     عنوان اصلی مقاله: Mechanical and Thermal Properties of the Plasticized PVC-ESBO
     ترجمه فارسی عنوان: خصوصیات حرارتی و مکانیکی پی وی سی انعطاف پذیر
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                     
     مقاله شماره 3

     عنوان اصلی مقاله: Sintering Behaviour and Microstructure Development of indian Bauxite
     ترجمه فارسی عنوان: رفتار زینتر و توسعۀ میکروساختار  بوکسیت هندی
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 4

     عنوان اصلی مقاله: Nanostructural Chemically Bonded Ca-Aluminate Based Bioceramics
     ترجمه فارسی عنوان: بیوسرامیك های مبتنی بر آلومینات كلسیم  با نانو ساختار شیمایی بهم متصل
     تعداد صفحات انگلیسی: 28 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 5

     عنوان اصلی مقاله: Photodegradation of Aromatic Amines by Ag-TiO2 Photocatalyst
     ترجمه فارسی عنوان: تخریب نوری آمین های حلقوی بوسیله ی کاتالیزور نوری Ag-TiO2
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 6

     عنوان اصلی مقاله: Efficient production of polylactic acid and its copolymers by metabolically engineered Escherichia coli
     ترجمه فارسی عنوان: تولید کارامد اسیدپلی لاکتیک و کوپلیمرهای آن بوسیله متابولیسم  مهندسی شده  اشریشیا کولی
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 7

     عنوان اصلی مقاله: LICHENS AS POSSIBLE SOURCES OF ANTIOXIDANTS
     ترجمه فارسی عنوان: گلسنگ ها، منبع احتمالی آنتی اکسیدان ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 8

     عنوان اصلی مقاله: Statistical optimization of physical process variables for bio-plastic (PHB) production by Alcaligenes sp
     ترجمه فارسی عنوان: بهینه سازی آماری متغیرهای فرآیند فیزیکی برای تولید بیو پلاستیک (PHB) توسط آلکالی ژن های SP
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 9

     عنوان اصلی مقاله: Enhanced co-productionofhydrogenandpoly-(R)-3-hydroxybutyrate by recombinantPHBproducing E. coli over-expressinghydrogenase 3 andacetyl-CoAsynthetase
     ترجمه فارسی عنوان: افزایش تولید مشترک هیدروژن و پلی – آر – 3- هیدروکسی بوتیرات توسط PHB نوترکیب ، با بیان بیش از حد هیدروژناز 3 و سنتز استیل – CoA  ای. کولی تولید می نماید
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 10

     عنوان اصلی مقاله: A review on production of poly β hydroxybutyrates from cyanobacteria for the production of bio plastics
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی تولید پلی بتاهیدروکسی بوتیرات از سیانوباکترها جهت تولید پلاستیک های زیستی (ترجمه بصورت خلاصه)
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 3 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 11

     عنوان اصلی مقاله: A review on production of poly β hydroxybutyrates from cyanobacteria for the production of bio plastics
     ترجمه فارسی عنوان: تولید هموپلیمر 3 – هیدروکسی پروپیونات و پلی کوپلیمر ( 3- هیدروکسی پروپیونات – کو -4- هیدروکسی بوتیرات) توسط ترکیب دوباره اشرشیا کولی
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 12

     عنوان اصلی مقاله: Improved polyhydroxybutyrate (PHB) production in transgenic tobacco by enhancing translation efficiency of bacterial PHB biosynthetic genes
     ترجمه فارسی عنوان: اصلاح تولید پلی هیدروکسی بوتیرات (PHB ) در تنباکوی جهش یافته توسط افزایش کارایی ژن های بیوسنتز PHB باکتریایی
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 4 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 13

     عنوان اصلی مقاله: A REVIEW ON NANOFLUIDS - PART II: EXPERIMENTS AND APPLICATIONS
     ترجمه فارسی عنوان: مروری بر نانوسیالات، آزمایشات و کاربردها
     تعداد صفحات انگلیسی: 18 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 14

     عنوان اصلی مقاله: A simple thermodynamic model for the doping and alloying of nanoparticles
     ترجمه فارسی عنوان: مدل ترمودینامیکی ساده برای داپ کردن و آلیاژسازی نانوذرات
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 15

     عنوان اصلی مقاله: DKaItaDba s-e an algorithm for fast and efficient text mining used to automatically generate a database containing kinetic information of enzymes
     ترجمه فارسی عنوان: الگوریتمی برای داده کاوی سریع و کارآمد متن به منظور ایجاد اتوماتیک پایگاه داده حاوی اطلاعات سینتیک آنزیم ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 16

     عنوان اصلی مقاله: Antimicrobial Properties of Socks Protected with Silver Nanoparticles
     ترجمه فارسی عنوان: خواص ضد میکروبی جوراب¬های محافظت¬ شده با نانوذرات نقره
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 17

     عنوان اصلی مقاله: Batch Emulsion Polymerization of Vinyl Chloride: Application of Experimental Design to Investigate the Effects of Operating Variables on Particle Size and Particle Size Distribution
     ترجمه فارسی عنوان: پلیمریزاسیون بچ امولسیونی وینیل کلراید؛ کاربرد طرح آزمایشی به منظور بررسی اثرات متغیرهای اجرایی بر اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 18

     عنوان اصلی مقاله: Catalytic CO2 reforming of methane over Ir/Ce0.9Gd0.1O2 x
     ترجمه فارسی عنوان: ریفرمینگ کاتالیستی متان توسط دی اکسید کربن بر روی Ir/Ce0.9Gd0.1O2-x
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 19

     عنوان اصلی مقاله: Characterization of Nanocrystals Using Spectroscopic Ellipsometry
     ترجمه فارسی عنوان: توصیف نانوکریستال ها- با استفاده از الیپسومتری طیف نما
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 20

     عنوان اصلی مقاله: Characterization of poly(vinyl chloride) powder produced by emulsion polymerization
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی خواص پودر پلی (وینیل کلراید) تولید می شود توسط پلیمریزاسیون امولسیونی
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 21

     عنوان اصلی مقاله: CO2 reforming of CH4 over ceria-supported metal catalysts
     ترجمه فارسی عنوان: ریفرمینگ متان توسط دی اکسیدکربن بر روی کاتالیزورهای فلزی قرار گرفته بر روی سیریا
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 22

     عنوان اصلی مقاله: Dependence of the Laminar Burning Velocity of Methane, Propane and Ethylene on Initial Temperature and Inert Diluent Concentration
     ترجمه فارسی عنوان: وابستگی سرعت لایه ای شعله متان، پروپان و اتیلن به دمای اولیه و غلظت رقیق كننده خنثی
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 23

     عنوان اصلی مقاله: Drilling of carbon composites using a one shot drill bit. Part I: Five stage representation of drilling and factors affecting maximum force and torque
     ترجمه فارسی عنوان: دریل کاری کامپوزیت های کربنی به کمک  نوک مته یک شات. بخش 1: تشریح مراحل پنج گانه حفاری و فاکتورهای تأثیرگذار بر بیشترین میزان نیرو و گشتاور
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 24

     عنوان اصلی مقاله: Dry reforming of CH4 over solid solutions of LaNi1 xCoxO3
     ترجمه فارسی عنوان: ریفرمینگ خشک متان بر روی کاتالیست محلول جامد 3LaNi1-xCoxO
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                    
     مقاله شماره 25

     عنوان اصلی مقاله: Electrocatalytic oxidation of some carbohydrates by poly (1-naphthylamine)/nickel modified carbon paste electrode
     ترجمه فارسی عنوان: اکسیداسیون الکتروکاتالیتیک برخی کربوهیدرات ها توسط پلی (1-نافتیلامین)/ نیکل و تبدیل به خمیر الکترود کربنی
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
                   
 

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )