تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی


     مقاله شماره 1

     عنوان اصلی مقاله: A performance evaluation model by integrating fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS methods
     ترجمه فارسی عنوان: مدل ارزیابی عملکرد از طریق ادغام روش های تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس فازی
     تعداد صفحات انگلیسی: 22 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 2

     عنوان اصلی مقاله: Agricultural sector and industrial agglomeration
     ترجمه فارسی عنوان: بخش کشاورزی و تراکم صنعتی
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 3

     عنوان اصلی مقاله: Industrial and infrastructure projects in the private sector
     ترجمه فارسی عنوان: پروژه های صنعتی و زیرساختی در بخش های خصوصی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  
     مقاله شماره 4

     عنوان اصلی مقاله: Sequential Adaptive Fuzzy Inference System (SAFIS) for nonlinear system identification and prediction
     ترجمه فارسی عنوان: سیستم استنتاج فازی تطبیقی (SAFIS) برای پیش بینی و شناسایی سیستم های غیرخطی
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 5

     عنوان اصلی مقاله: Design of fuzzy cognitive maps using neural networks for predicting chaotic time series
     ترجمه فارسی عنوان: طراحی نقشه های شناختی فازی با استفاده از شبکه های عصبی برای پیش بینی سری زمانی پر هرج و مرج
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 6

     عنوان اصلی مقالهa new packing technology for filling refractory products
     ترجمه فارسی عنوان: تكنولوژ‍ی جدید بسته بندی برای پرسازی محصولات نسوز(refractory)
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 7

     عنوان اصلی مقالهExploring the Mechanical Properties of Spot Welded Dissimilar Joints for Stainless and Galvanized Steels
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی خوص مكانیكی اتصالات غیرمشابه خال جوشی فولادهای ضد زنگ وگالوانیزه
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 8

     عنوان اصلی مقاله: An investigation of microstructure/property relationships in dissimilar welds between martensitic and austenitic stainless steels
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی روابط ریزساختار/خاصیت در جوش های غیرمشابه بین فولادهای ضدزنگ آستنیتی و ماتنزیتی
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 9

     عنوان اصلی مقاله: A Martensite Boundary on the WRC-1992 Diagram
     ترجمه فارسی عنوان: مرز مارتنزیت در نمودار WRC-1992
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 10

     عنوان اصلی مقاله: Corrosion resistance of sintered duplex stainless steel evaluated by electrochemical method
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ دولایه از طریق روش الكتروشیمیایی
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 11

     عنوان اصلی مقاله: Impact toughness of high strength low alloy TMT reinforcement ribbed bar
     ترجمه فارسی عنوان: چغرمگی ضربه ایی بار شیاردار (bar ribbed ) تقویت كننده TMT كم آلیاژ پراستحكام
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 12

     عنوان اصلی مقاله: Microstructure and Mechanical Properties of Resistance Spot Welded Advanced High Strength Steels
     ترجمه فارسی عنوان: خواص مکانیکی و میکروساختاری برای جوشکاری نقطه‌ای فولادهای پیشرفته با استحکام بالا
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 13

     :عنوان اصلی مقاله Performance of Welded High-Strength Low-Alloy Steels in Sour Environments
     ترجمه فارسی عنوان: عملكرد فولادهای كم آلیاژ پراستحكام جوش خورد در محیط های ترش
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 14

     عنوان اصلی مقاله: Queuing theory based service performance evaluation under H2H and M2M blending traffic arriving
     ترجمه فارسی عنوان: نظریه صف مبتنی بر ارزیابی عملکرد سرویس سرویس رورد ترافیک مختلط H2H و M2M
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 15

     عنوان اصلی مقاله: A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization for optimal DG location and sizing in distribution systems
     ترجمه فارسی عنوان: ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات برای یافتن اندازه و مکان بهینۀ تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 16

     عنوان اصلی مقاله: A combined methodology for supplier selection and performance evaluation
     ترجمه فارسی عنوان: روش تركیبی برای ارزیابی عملكرد و انتخاب تأمین كننده
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 17

     عنوان اصلی مقاله: A Fuzzy Logic based Trend Impact Analysis method
     ترجمه فارسی عنوان: منطق فازی مبتنی بر روش تحلیل تاثیر روند
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 18

     عنوان اصلی مقاله: An Analysis of Particle Swarm Optimizers by Frans van den Bergh
     ترجمه فارسی عنوان: تجزیه و تحلیل الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 19

     عنوان اصلی مقاله: DBAR: An Efficient Routing Algorithm to Support Multiple Concurrent Applications in Networks-on-Chip
     ترجمه فارسی عنوان: الگوریتم امتیازدهی کارآمد برای مدل ترکیبی گاوس بر مبنای شناسایی گوینده
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 20

     عنوان اصلی مقاله: On the stress singularities and boundary layer in moderately thick functionally graded sectorial plates
     ترجمه فارسی عنوان: تابع تکین و لایه مرزی در سطوح قطاعی مدرج با ضخامت عملیاتی متوسط
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 21

     عنوان اصلی مقاله: Research on using ANP to establish a performance assessment model for business intelligence systems
     ترجمه فارسی عنوان: تحقیقی پیرامون استفاده از فرایند شبکه تحلیلی (ANP)، جهت استقرار یک مدل ارزیابی عملکرد برای سیستم هوش کسب و کار
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 22

     عنوان اصلی مقاله: Service quality gaps analysis based on Fuzzy linguistic SERVQUAL with a case study in hospital out-patient services
     ترجمه فارسی عنوان: تجزیه و تحلیل شكاف های كیفیت خدمات بر اساس مقیاس سروكوال زبانی فازی همراه با یک بررسی موردی در زمینه خدمات بیمار سرپایی بیمارستان
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 23

     عنوان اصلی مقاله: The classification and strategic management of services in e-commerce: Development of service taxonomy based on customer perception
     ترجمه فارسی عنوان: طبقه بندی و مدیریت استرات‍‍ژیك خدمات در تجارت الكترونیك، توسعه طبقه بندی خدمات بر مبنای درک مشتری
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 24

     عنوان اصلی مقاله: The coordination of transportation and batching scheduling
     ترجمه فارسی عنوان: هماهنگی نقل و انتقالات و برنامه ریزی بچینگ
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 25

     عنوان اصلی مقاله: Time Series Classification Using Gaussian Mixture Models of Reconstructed Phase Spaces
     ترجمه فارسی عنوان: طبقه بندی سری های زمانی با استفاده از مدل ترکیب گاوس از فضای مراحل بازسازی شده
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )