تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 11 ریاضی: طبقه بندی سری های زمانی با استفاده از مدل مخلوط گاوسی از فضای فاز بازسازی شده

چکیده
روش های طبقه بندی جدید ارائه شده است که بر مبنای مدل سازی دینامیک سیستم ها می باشد که در مراحل بازسای مورد محاسبه قرار می گیرد. این مدل سازی ها بر مبنای استفاده از مدل ترکیبی کوواریانس گاسیان  در ارتباط با حوزه زمانی در مقایسه با فعالیت های کنونی و جاری در طبقه بندی سیگنال ها انجام می گیرد که معمولا تمرکز آن بر روی تجزیه و تحلیل سیستم های خطی با استفاده از محتوای فرکانس و یا مدل های یادگیری ماشینی غیر خطی همانند شبکه های عصبی مصنوعی می باشد. روش های مطرح شده دارای مبناهای نظری قوی می باشند که بر اساس سیستم های دینامیکی و برهان های توپولوژیکی می باشند که منجر به بازسازی سیگنالی می گردند و برای اینکه در ارتباط با این سیستم باشند دارای پارامترهای انتخابی مناسبی می باشند. این الگوریتم ها به طور اتوماتیک این پارامترها را ارزیابی کرده که مراحل بازسازی را به طور مناسبی ایجاد کنند و نیازمند تعدادی از آمیزه ها , سیگنال ها و طبقه بندی ها به عنوان یک طبقه می باشند.سه نوع اطلاعات جداگانه در ارتباط با ارزیابی ها مورد استفاده قرار می گیرند که شامل موتور شبیه ساز , دستگاه ثبت ضربان قلب و امواج گفتار می باشد. نتایج نشان می دهد که روش های مطرح شده در طول این حوزه های مختلف قدرتمند بوده و به طور مهمی شبکه های عصبی بر مبنای وقفه زمانی فعالیت می کنند.
شاخص ها- طبقه بندی سیگنال ها , مراحل بازسازی , مدل ترکیبی گاسیان.
مقدمه : 
اکثر فعالیت ها در ارتباط با طبقه بندی و تعیین سیگنال ها بر مبنای تجزیه و تحلیل سیستم های خطی می باشد و از ویژگی هایی براساس ارائه بسامدها استفاده می کنند. همچنین فعالیت های گسترده ای بر مبنای آشکار کردن سیگنال ها و طبقه بندی آن ها در حوزه ارتباطی وجود دارد که بر مبنای نظریات آماری می باشد. گزینه های مربوط به این روش ها شامل طبقه بندی های غیر خطی همانند شبکه های عصبی و یا دستگاه های حامی بردارها و همچنین تکنیک های طبقه بندی شده و مشابه در ارتباط با سری های اطلاعاتی جدید می باشد. بسیاری از روش های بر مبنای حوزه های زمانی در ارتباط با طبقه بندی سیگنال ها بر مبنای وجود الگوها و قالب های ساده ای می باشند که از قبل آموزش داده شده و یا از اطلاعات موجود دریافت می گردد. در ارتباط با سیگنال های واقعی با توجه به سیستم های پیچیده همانند سیستم های قلبی , گفتاری و یا الکتریکی , چنین الگوهای ساده ای به ندرت وجود دارد.
قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )