تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی
   


     مقاله شماره 76

     عنوان اصلی مقاله: Lessons from the Evolution of the Strategy Paradigm
     ترجمه فارسی عنوان: درس هائی از سیر تکامل الگو استراتژی
     تعداد صفحات انگلیسی: 31 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 77

     عنوان اصلی مقاله: Management strategies for individual knowledge and organizational knowledge
     ترجمه فارسی عنوان: استراتژی های مدیریت برای دانش شخصی و سازمانی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 78

     عنوان اصلی مقاله: Managing human resources in small organizations: What do we know?
     ترجمه فارسی عنوان: مدیریت منابع انسانی در سازمان های کوچک 
     تعداد صفحات انگلیسی: 29 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 79

     عنوان اصلی مقاله: Measuring HRM and organisational performance: concepts, issues, and framework
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی مدیریت منابع انسانی  و عملکرد سازمانی: مفاهیم، موضوعات و چارچوب 
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 80

     عنوان اصلی مقاله: Meta-SWOT: introducing a new strategic planning tool
     ترجمه فارسی عنوان: فراتحلیل SWOT: معرفی یك ابزار برنامه ریزی استراتژیك جدید 
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 81

     عنوان اصلی مقاله: Models of Knowledge Network Structures and Governance Systems
     ترجمه فارسی عنوان: مدل سازی شبکه دانش و سیستم های اداره امور 
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 82

     عنوان اصلی مقاله: Multidimensional assessment of organizational performance: Integrating BSC and AHP
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی: یکپارچه سازی تحلیل سلسله مراتبی و کارت ارزیابی متوازن 
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 83

     عنوان اصلی مقاله: Operations Research in Engineering Management
     ترجمه فارسی عنوان: تحقیق عملیاتی در مدیریت صنایع 
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 84

     عنوان اصلی مقاله: Organizational citizenship behaiviour. its construct clean up time
     ترجمه فارسی عنوان: رفتار شهروندی سازمانی: زمان اصلاح ساختار فرا رسیده است 
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 85

     عنوان اصلی مقاله: Organizational culture and intellectual capital: a new model
     ترجمه فارسی عنوان: فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید 
     تعداد صفحات انگلیسی: 21 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 86

     عنوان اصلی مقاله: Productivity Management Methodology Using Productivity Achievement Ratio
     ترجمه فارسی عنوان: روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری 
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 87

     عنوان اصلی مقاله: Quality management framework for public management decision making
     ترجمه فارسی عنوان: چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 88

     عنوان اصلی مقاله: R&D Outsourcing and the Effectiveness of Intangible Investments: Is Proprietary Core Knowledge Walking out of the Door?
     ترجمه فارسی عنوان: برون سپاری تحقیق و توسعه و اثربخشی سرمایه گذاری های ملموس: آیا دانش مرکزی اختصاصی نیز از محدوده (شرکت) خارج می شود؟ 
     تعداد صفحات انگلیسی: 25 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 28 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 89

     عنوان اصلی مقاله: REENGINEERING and REENGINEERING PATTERNS
     ترجمه فارسی عنوان: تكنیك مهندسی مجدد و روش های آن 
     تعداد صفحات انگلیسی: 20 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 36 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 90

     عنوان اصلی مقاله: Relationship between organization intelligence and organiztion knowledge management development
     ترجمه فارسی عنوان: ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 91

     عنوان اصلی مقاله: Relationship of organizational citizenship behavior with emotional intelligence
     ترجمه فارسی عنوان: ارتباط رفتار شهروندی سازماندهی شده با هوش احساسی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 92

     عنوان اصلی مقاله: Relationship, contract and IT outsourcing success: Evidence from two descriptive case studies
     ترجمه فارسی عنوان: موفقیت های برون سپاری ارتباط ، قرارداد و فناوری اطلاعات : شواهد از دو مورد تشریحی مطالعاتی
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 93

     عنوان اصلی مقاله: Remote Management: The Newly Emerging Style of Management
     ترجمه فارسی عنوان: مدیریت از راه دور: شیوه نوین مدیریت 
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 94

     عنوان اصلی مقاله: Review and prioritization of the organization's external environment factors on competitive performance in the banking industry with foresight approach: Case Study of Sepah Bank, 1391
     ترجمه فارسی عنوان: مرور اولویت دهی فاکتورهای محیطی خارجی سازمان بر روی عملکرد رقابتی در صنعت بانکداری با رویکرد پیش بینی: بررسی موردی بانک سپه 1391 
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 95

     عنوان اصلی مقاله: RFID and item-level information visibility
     ترجمه فارسی عنوان: شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) و قابلیت روییت اطلاعات سطح/بخش 
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 96

     عنوان اصلی مقاله: Risk assessment in ERP projects
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی ریسک در پروژه های برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP)  
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 97

     عنوان اصلی مقاله: Satisfaction with service recovery: Perceived justice and emotional responses
     ترجمه فارسی عنوان: رضایت از بهبود خدمات :عدالت محوری و واکنش های احساسی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 98

     عنوان اصلی مقاله: Scale of Operations, Human Resource Systems and Firm Performance in East and Southeast Asia
     ترجمه فارسی عنوان: مقیاس بندی عملیاتها، سیستمهای منابع انسانی و عملکرد شرکت در آسیای شرقی و جنوب شرقی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 99

     عنوان اصلی مقاله: Impact of ISO 9000 on organizational climate. Strategic change management experience of an Indian organization
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر ایزو نه هزار بر جو سازمانی؛ تجربه مدیریت تغییرات استراتژیك در یك سازمان هندی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 18 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 100

     عنوان اصلی مقاله: Strategic human resource management and the decline of employee focus
     ترجمه فارسی عنوان: مدیریت راهبردی منابع انسانی و کاهش تمرکز کارکنان 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

   

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )