تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی
 


     مقاله شماره 1

     عنوان اصلی مقاله: Automatic Assembly Transfer Systems
     ترجمه فارسی عنوان: سیستم های انتقال مونتاژ اتوماتیک
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 2

     عنوان اصلی مقاله: Honda’s Hybrid Engine
     ترجمه فارسی عنوان: موتور هیبریدی هوندا مقایسه با موتور هیبریدی تویوتا
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 3

     عنوان اصلی مقاله: New technology innovations with potential for space applications
     ترجمه فارسی عنوان: نوآوری های فناوری جدید به همراه پتانسیل هایی برای کاربرد فضایی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 4

     عنوان اصلی مقاله: Robot trajectory planning and introductory stealth design
     ترجمه فارسی عنوان: برنامه ریزی حرکت ربات و طرح حرکات ابتدایی
     تعداد صفحات انگلیسی: 34 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 38 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 5

     عنوان اصلی مقاله: Robotics research
     ترجمه فارسی عنوان: پژوهش های رباتیک
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 6

     عنوان اصلی مقاله: Sensorless Induction Motor Speed Control with Fast Dynamic Torque Control
     ترجمه فارسی عنوان: کنترل سرعت موتور القایی بدون حسگر با کنترل گشتاور دینامیک سریع
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 7

     عنوان اصلی مقاله: Theory of operation and calibrating carburetor
     ترجمه فارسی عنوان: نظریه عملکرد و روش های تنظیم کاربراتور
     تعداد صفحات انگلیسی: 18 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 8

     عنوان اصلی مقاله: a new packing technology for filling refractory Products
     ترجمه فارسی عنوان: تكنولوژ‍ی جدید بسته بندی برای پرسازی محصولات نسوز(refractory)
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 9

     عنوان اصلی مقاله: Exploring the Mechanical Properties of Spot Welded Dissimilar Joints for Stainless and Galvanized Steels
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی خواص مكانیكی اتصالات غیرمشابه خال جوشی فولادهای ضد زنگ وگالوانیزه
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  
     مقاله شماره 10

     عنوان اصلی مقاله: A martensite boundary, based upon magnetic measurements and longitudinal face bend tests, is proposed for the WRC-1992 diagram
     ترجمه فارسی عنوان: مرز مارتنزیتی، براساس اندازه گیری های مغناطسی و آزمون های خمیدگی لایۀ طولی برای نمودار WRC-1992 پیشنهاد می شود
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 11

     عنوان اصلی مقاله An investigation of microstructure/property relationships in dissimilar welds between martensitic and austenitic stainless steels
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی روابط ریزساختار/ خاصیت در جوش های غیرمشابه بین فولادهای ضدزنگ آستنیتی و ماتنزیتی
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 12

     عنوان اصلی مقاله: Corrosion resistance of sintered duplex stainless steel evaluated by electrochemical method
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ دولایه از طریق روش الكتروشیمیایی
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 13

     عنوان اصلی مقاله: Dampers: Shock Absorbers
     ترجمه فارسی عنوان: ضربه گیر؛ کمک فنر
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 14

     عنوان اصلی مقاله: How Car Suspensions Work
     ترجمه فارسی عنوان: سیستم های تعلیق خودرو چگونه کار می کنند؟
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 15

     عنوان اصلی مقاله: Hybrid Position/Force Control of Two Cooperative Flexible Manipulators Working in 3D Space
     ترجمه فارسی عنوان: کنترل موقعیت یا نیروی پیوندی دو بازوی مکانیکی انعطاف پذیر که در فضای سه بعدی کار می کنند
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 16

     عنوان اصلی مقاله: Materials with specific magnetic properties
     ترجمه فارسی عنوان: موادی با ویژگی های مغناطیسی
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 17

     عنوان اصلی مقاله: Microstructure and Mechanical Properties of Resistance Spot Welded Advanced High Strength Steels
     ترجمه فارسی عنوان: خواص مکانیکی و ریزساختار برای جوشکاری نقطه‌ای فولادهای پیشرفته با استحکام بالا
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 18

     عنوان اصلی مقاله: New generator incomplete differential protection based on wavelet transform
     ترجمه فارسی عنوان: حفاظت ناتمام دیفرانسیلی ژنراتور جدید براساس تبدیل موجك
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 19

     عنوان اصلی مقاله: Noninvasive sEMG-based Control for Humanoid Robot Teleoperated Navigation
     ترجمه فارسی عنوان: کنترلگرمبتنی بر ثبت گرافیکی فعالیت الکتریکی بازو غیر تهاجمی برای هدایت از راه دور ربات برقی شبیه انسان
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
  

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )