تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 29 کشاورزی: ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس 

چکیده
 در این مقاله اقداماتی در جهت انتخاب ژنوتیپ های مسئول در آزمایشگاه و ترکیب پروتوپلاست های  جدا شده براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس تولید کنندۀ خطوط (BC DH Dodolla، BC D-1، BC DH-6 ، و BN OP-1, BN-SL-03/04) بدست آمده از آزمایشات قبلی انجام شد. ترکیب سه غلضت متفاوت PEG  (20%،25% و 30%)و دو دورۀ متفاوت تیمار (15و 20 دقیقه) آزمایش شد. ما در آزمایشات خود،  ژنوتیپ های متعددی ( براسیکا کاریناتا DH BC-6  و DH BC-1، براسیکا ناپوس DH OP-01) با قابلیت  احیاءرضایت بخش کالوز کشت های پروتوپلاست را شناسایی کریم.  ترکیب درست و کامل غلضت وزمان  تیمار PEG ، فراوانی ترکیب پروتوپلاست بین ژنوتیپ های مورد استفاده را تعیین کرد. با وجود اینکه طبق ارزیابی ها محلول PEG 30% بهترین غلظت را داشت اما مقدار زیاد multifusantها که در کاربردهای عملی لزومی ندارد، با تیمار طولانی تر PEG  به طور ویژه در ظروف پتری  مشاهده شد. در کل، 25% PEG به همراه 20 دقیقه تیمار ، اندازۀ ترکیب رضایت بخش بود  و میزان دوام پذیری نیز خوب بود. 

کلیدواژها: براسیکا کاریناتا، براسیکا ناپوس، کشت پروتوپلاست، ترکیب پروتوپلاست

مقدمه:
دستۀ براسیکا شامل گونه های زراعی متعدد می باشد که درسرتاسر دنیا از ارزش اقتصادی بالا برخوردارند. بنابراین، این محصولات با استفاده از روش های متعارف ،نه تنها پرورش دهنگان را به خود جلب میکنند بلکه کسانی که با روش های بیوتکنولوژی نیز سروکار دارند به این محصولات توجه نشان می دهند. در سالهای اخیر، اقدامات اساسی در زمینۀ تحقیق بر روی براسیکا بیشتر بر کاربرد تکنولوژی کشت بافت برای بهبود و ارتقاء محصول متمرکز بوده است. روشهای کشت ریزهاگ و کشت پروتوپلاست برای دستکاری ژن خارجی به وفور انجام می شود . زیرا از این طریق می توان تنوع ژنتیکی را گسترش داد.
روش های ترکیب و کشت پروتوپلاست از ابزارهای مفید برای برنامه های پرورشی گیاهان زراعی گوناگون میباشد. بیشترین استفادۀ پروتوپلاست ها در آزمایشات دورگه سازی بدنی(somatic)  و هم چنین در غلبه بر موانع موجود در پیوندهای جنسی  و تغییر و اصلاح ویژگی های سیتوپلاسمی از طریق تغییر جمعیت های اندامک می باشد.(کومار و کوکینگ،1987). دورگه سازیبدنی در برنامه های بهسازی براسیکا برای انتقال تری آذین رمزدارشده در کلروپلاست مقاوم در برابر سیتوپلاسم های حامل ناباروری مردانۀ رمزگذاری شده در میتوکندری ( پلتیر و همکاران، 1983) و برایانتقال سیتوپلاسم نابارور مردانه ازبهار به بذربالغ زمستان (بارسبی و همکاران، 1987) استفاده شده است.  
در برخی از مقاله ها مشاهده شده است که کشت بافت آزمایشگاهی و احیایگیاهان  منجر به تغییر ویژگی های تحت موقعیت سیتوپلاسم می شود( گن گن باچ و همکاران،1981؛ کمبل و همکاران، 1984).  همانطور که در قسمت بالا تأکید شد، سیبریدها وهیبریدهای بدنی درون گونه هایی، بین گونه ایی و بین دسته ایی  بدست آمده اند و برای انتقال ویژگی های سیتوپلاسمی و هسته ایی که اهمیت زراعی دارند استفاده شده اند.

قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )