تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی     مقاله شماره 151

     عنوان اصلی مقاله:  The Influence Of Foreign Operations And Their Disclosure On Earnings Quality
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر عملیات خارجی و افشای آنها بر کیفیت سود
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 152

     عنوان اصلی مقاله:  Measuring the Financial Position of Municipalities: Numbers Do Not Speak for Themselves
     ترجمه فارسی عنوان: اندازه گیری وضعیت مالی در شهرداری ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 23 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 28 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 153

     عنوان اصلی مقاله:  Triangulation of audit evidence in fraud risk assessments
     ترجمه فارسی عنوان: مثلث شواهد حسابرسی در ارزیابی خطر تقلب
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 154

     عنوان اصلی مقاله: TEN Auditing RULES: following these guidelines makes results more useful to management
     ترجمه فارسی عنوان: ده قانون حسابرسی: پیروی از این رهنمودها، نتایج را برای مدیریت مفید‌تر می‌سازد
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 155

     عنوان اصلی مقاله:  A Look Back at 25 Years of High-Quality Standards-Setting
     ترجمه فارسی عنوان: نگاهی به استاندارد گذاری در دوره 25 ساله
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 156

     عنوان اصلی مقاله:  Examining the Superiority of Comprehensive Income to Net Income as a Measure of Firm Performance
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی برتری سود جامع نسبت به سود خالص به عنوان یک ابزار اندازه گیری  عملکرد شرکت
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 157

     عنوان اصلی مقاله:  Global accounting standards: reality and ambitions
     ترجمه فارسی عنوان: استانداردهای جهانی حسابداری: واقعیت و رویاها
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 158

     عنوان اصلی مقاله:  Perceptions of Audit Service Quality and Auditor Retention
     ترجمه فارسی عنوان: دریافت از کیفیت خدمت حسابرسی و ابقاء حسابرس
     تعداد صفحات انگلیسی: 21 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 43 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 159

     عنوان اصلی مقاله:  Organizational risk in large audit firms
     ترجمه فارسی عنوان: ریسک سازمانی در سازمانهای حسابرسی بزرگ
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 160

     عنوان اصلی مقاله:  ENGINEERING PRODUCTION FUNCTIONS FOR COST ESTIMATION
     ترجمه فارسی عنوان: عملکرد مهندسی تولید برای برآورد هزینه
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 161

     عنوان اصلی مقاله:  E-Accounting Practices among Small and Medium Enterprises in Ghana
     ترجمه فارسی عنوان: رویه های حسابداری الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط کشور غنا
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 162

     عنوان اصلی مقاله: Use Dividends to Signal or Not: An Examination of the UK Dividend Payout Patterns
     ترجمه فارسی عنوان: آیا از سود تقسیمی به عنوان انتقال سیگنال به بازار استفاده می شود
     تعداد صفحات انگلیسی: 22 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 163

     عنوان اصلی مقاله:  The Role of Liquidity in Exchange Valuation
     ترجمه فارسی عنوان: نقش نقدینگی در ارزشگذاری معاوضه
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 164

     عنوان اصلی مقاله:  Joint conditionality in testing the beta-return relationship: Evidence based on the UK stock market
     ترجمه فارسی عنوان: شرطی بودن مشترک در آزمون رابطه بتا-بازده شواهد مبتنی بر بازار سهام بریتانیا
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 165

     عنوان اصلی مقاله:  Accounting Research for the Accounting Profession 
     ترجمه فارسی عنوان: تحقیق حسابداری برای حرفه حسابداری
     تعداد صفحات انگلیسی: 18 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 166

     عنوان اصلی مقاله:  Incentives or Standards: What Determines Accounting Quality Changes Around IFRS Adoption?
     ترجمه فارسی عنوان: مشوق‌ها یا استانداردها: چه چیزی تغییرات کیفیت حسابداری اطراف پذیرش IFRS را تعیین می‌کند؟
     تعداد صفحات انگلیسی: 50 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 167

     عنوان اصلی مقاله:  Mental Accounting Matters
     ترجمه فارسی عنوان: محاسبه مسائل ذهنی
     تعداد صفحات انگلیسی: 24 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 168

     عنوان اصلی مقاله:  Cost–benefit analysis of intellectual capital disclosure: University stakeholders’view
     ترجمه فارسی عنوان: تجزیه و تحلیل هزینه ، سود ، آشکارسازی اطلاعات درباره سرمایه فکری:دیدگاه حسابداران دانشگاه
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 169

     عنوان اصلی مقاله:  The Relationship between Budget Deficits and Capital Inflows: Further Econometric Evidence 
     ترجمه فارسی عنوان: رابطه بین كسورات بودجه وورودیهای سرمایه ای:شواهد اقتصادی بیشتر
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 170

     عنوان اصلی مقاله:  Accounting Information Systems (AIS) and Knowledge Management: A Case Study
     ترجمه فارسی عنوان: سیستم اطلاعاتی حسابداری و دانش مدیریت : مطالعه موردی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 171

     عنوان اصلی مقاله:  Do dividend tax cuts lead firms to increase dividends: Evidence from China
     ترجمه فارسی عنوان: کاهش مالیات سود سهام , شرکت ها را بر آن می دارد تاسود سهام خود را افزایش دهند:اطلاعات شواهد بدست آمده از کشور چین
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 172

     عنوان اصلی مقاله:  EFFECT OF MANAGEMENT SYSTEM ON MANAGEMENT ACCOUNTING: THE CASE OF CHINESE CELLULAR PHONE TERMINAL UNIT MANUFACTURERS
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر سیستم مدیریتی بر مدیریت حسابداری
     تعداد صفحات انگلیسی: 21 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 173

     عنوان اصلی مقاله:  Participation, accounting and learning how to implement a new vision
     ترجمه فارسی عنوان: مشارکت، حسابداری و یادگیری چگونگی پیاده سازی چشم اندازی جدید
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 33 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 174

     عنوان اصلی مقاله:  Zero-based budgeting: Does it make sense for universal service reform 
     ترجمه فارسی عنوان: بودجه مبتنی بر صفر: آیا این برداشت برای اصلاحات سرویس جهانی درست است؟ 
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 175

     عنوان اصلی مقاله:  Reform in Accounting Standards: Evidence from Saudi Arabia
     ترجمه فارسی عنوان: اصلاحات در استانداردهای حسابداری: شواهدی از عربستان سعودی
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 176

     عنوان اصلی مقاله:  Absorptive capacity, innovation and cultural barriers: A conditional mediation model
     ترجمه فارسی عنوان: ظرفیت جذب، نوآوری و موانع فرهنگی در مدل میانجیگری مشروط 
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 177

     عنوان اصلی مقاله:  Marketing competencies and the sources of customer value in business markets
     ترجمه فارسی عنوان: قابلیت و مهارت های بازاریابی و منابع ارزش مشتری در بازارهای کسب و کار
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


  

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )