تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی     مقاله شماره 101

     عنوان اصلی مقاله:  Is the activity based costing system a viable instrument for smalland medium enterprises? The case of Mexico
     ترجمه فارسی عنوان: آیا فعالیت های مبتنی بر سیستم هزینه، ابزاری مناسب برای شرکت های کوچک و متوسط می باشند؟  مورد مطالعه، مکزیک
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 28 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 102

     عنوان اصلی مقاله:  Considerations upon the Evolution of Yearly Costs Afferent to the Instruments of Governmental Public Debt in Romania
     ترجمه فارسی عنوان: ملاحظاتی بر اساس تحول هزینه های سالانه بدست آمده به سمت بدهی های عمومی در رومانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 103

     عنوان اصلی مقاله:  Accounting earnings and gross domestic product
     ترجمه فارسی عنوان: درآمدهای حسابداری و تولید ناخالص داخلی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 104

     عنوان اصلی مقاله:  Audit committee accounting expertise, expectations management, and nonnegative earnings surprises
     ترجمه فارسی عنوان: تخصص حسابداری کمیته حسابرسی ، مدیریت انتظارات  و شگفتی های  درآمد غیرمنفی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 22 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 28 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 105

     عنوان اصلی مقاله:  The translation of accrual accounting and budgeting and the reconfiguration of public sector accountants’ identities
     ترجمه فارسی عنوان: ترجمه حسابداری تعهدی، بودجه بندی و پیکر بندی دوباره از هویت های حسابداری بخش عمومی
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 28 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 106

     عنوان اصلی مقاله:  Structuration theory in accounting research: Applications and applicability
     ترجمه فارسی عنوان: نظریه ساختاری  تحقیقات حسابداری: نرم افزار و کاربرد
     تعداد صفحات انگلیسی: 19 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 27 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 107

     عنوان اصلی مقاله:  Testing the limits of structuration theory in accounting research
     ترجمه فارسی عنوان: آزمایش محدودیت های تئوری ساختاری در تحقیقات حسابداری
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 108

     عنوان اصلی مقاله:  Improved refined plate theory accounting for effect of thickness stretching in functionally graded plates
     ترجمه فارسی عنوان: حسابداری تئوری خالص بهبود یافته برای بررسی اثر  ضخامت کششی در صفحات مدرج عملیاتی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 109

     عنوان اصلی مقاله:  ?Accounting, innovation and public-sector change. Translating reforms into change
     ترجمه فارسی عنوان: حسابداری، نوآوری و تغییر در بخش دولتی. تبدیل اصلاحات به تغییر؟ 
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 110

     عنوان اصلی مقاله:  The Role of Accounting information within the Management Process of Public Utilities Services
     ترجمه فارسی عنوان: نقش اطلاعات حسابداری در فرآیند مدیریت خدمات صنایع عمومی
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 111

     عنوان اصلی مقاله:  Impact of quality antecedents on taxpayer satisfaction with online tax-filing systems - An empirical study
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر سوابق کیفی بر رضایت مالیات دهنده از سیستم های آنلاین ثبت مالیاتی – یک مطالعه تجربی
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 112

     عنوان اصلی مقاله:  The effect of organizational life cycle stage on the use of activity - based costing
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
     تعداد صفحات انگلیسی: 18 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 113

     عنوان اصلی مقاله:  Financing long-term care for frail elderly in France: The ghost reform
     ترجمه فارسی عنوان: تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان در فرانسه: روح اصلاحات
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 114

     عنوان اصلی مقاله:  An integrated multi-criteria group decision making process: selection of the chief accountant
     ترجمه فارسی عنوان: روند تصمیم گیری گروهی چند معیاره یکپارچه:  انتخاب حسابدار ارشد
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 115

     عنوان اصلی مقاله:  Romanian Accounting – Taxation Complementary Relation in the Context of Organization’s Engineering
     ترجمه فارسی عنوان: رابطه مکمل حسابداری ـ مالیات رومانیایی در زمینه مهندسی سازمان 
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 116

     عنوان اصلی مقاله:  Do corporate board compensation characteristics influence the financial performance of listed companies
     ترجمه فارسی عنوان: آیا خصوصیات جبرانی هیئت مدیره شرکت ها تحت تاثیر عملکرد مالی شرکت ها فهرست شده قرار میگیرد ؟
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 117

     عنوان اصلی مقاله:  Empirical Study on the Informative Value of the Accounting Data Provided by the Companies Quoted in the Bucharest Stock Exchange
     ترجمه فارسی عنوان: مطالعه تجربی بر ارزش اطلاع رسانی اطلاعات حسابداری ارائه شده توسط شرکت های نقل  شده در بازار بورس بخارست
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 118

     عنوان اصلی مقاله:  The impact of IFRS adoption on the quality of consolidated financial reporting
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر تصویب IFRS بر کیفیت گزارشگری های مالی تلفیقی
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 119

     عنوان اصلی مقاله:  Review the knowledge of Indonesian Management Accountant in International Financial Reporting Standard (IFRS) Compare with Malaysian
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی دانش حسابداری مدیریت اندونزی در گزارشگری مالی استاندارد بین المللی (IFRS) در مقایسه با مالزی
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 120

     عنوان اصلی مقاله:  Managerial accounting and decision making, in energy industry
     ترجمه فارسی عنوان: حسابداری مدیریت و تصمیم گیری، در صنایع انرژی
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 121

     عنوان اصلی مقاله:  Accounting management tools in Romanian European Social Fund implementation
     ترجمه فارسی عنوان: پیاده سازی ابزارهای حسابداری مدیریت در صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 122

     عنوان اصلی مقاله:  Conflicts of interests in the accounting reporting area of European social fund financed operations in Romania
     ترجمه فارسی عنوان: تضاد منافع در حوزه گزارشگری حسابداری فعالیتهای تامین مالی صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 123

     عنوان اصلی مقاله:  Accounting modeling – a multiple determination approach
     ترجمه فارسی عنوان: مدل سازی حسابداری - یک رویکرد تعیین چندگانه
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 124

     عنوان اصلی مقاله:  Short-term debt maturity, monitoring and accruals-based earnings management
     ترجمه فارسی عنوان: سر رسید بدهی های کوتاه مدت، نظارت و مدیریت درآمدها مبتنی بر اقلام تعهدی
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 125

     عنوان اصلی مقاله:  The IASB and FASB convergence process and the need for ‘concept-based’ accounting teaching
     ترجمه فارسی عنوان: روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )