تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی     مقاله شماره 51

     عنوان اصلی مقاله:  Audit report information content and the provision of non-audit services: Evidence from Spanish lending decisions
     ترجمه فارسی عنوان: محتوای اطلاعات گزارش حسابرسی و ارائه خدمات غیر حسابرسی: شواهدی از تصمیم گیری های اعطای وام اسپانیایی
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 52

     عنوان اصلی مقاله:  Capital Budgeting and Initial Cash Outlay (ICO) Uncertainty
     ترجمه فارسی عنوان: بودجه بندی سرمایه ای و جریان نقدی خروجی درشرایط عدم اطمینان
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 53

     عنوان اصلی مقاله:  GUEST EDITORIAL Online reporting: accounting in cybersociety
     ترجمه فارسی عنوان: گزارش آنلاین (متصل و تحت نظر سیستم مركزی): حسابداری در جامعه الكترونیكی
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 54

     عنوان اصلی مقاله:  The real effects of financial constraints: Evidence from a financial crisis
     ترجمه فارسی عنوان: اثرات واقعی عوامل بازدارنده مالی : شواهدی از یک بحران مالی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 18 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 44 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 55

     عنوان اصلی مقاله:  The impact of lean practices on inventory turnover
     ترجمه فارسی عنوان: تأثیر شیوه های تولید ناب بر گردش موجودی
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 56

     عنوان اصلی مقاله:  INFORMATION TECHNOLOGIES: CHALLENGE AND OPPORTUNITY FOR MODERN MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEMS
     ترجمه فارسی عنوان: فن آوری های اطلاعات: چالش و فرصتی برای مدیریت نوین سیستم های حسابداری
     تعداد صفحات انگلیسی: 19 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 57

     عنوان اصلی مقاله:  Critical insights into contemporary Islamic accounting
     ترجمه فارسی عنوان: بینش های اساسی در حسابداری اسلامی معاصر
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 58

     عنوان اصلی مقاله:  Reconciling conflict: The role of accounting in the American Indian Trust Fund debacle
     ترجمه فارسی عنوان: اختلافات تطبیق: نقش حسابداری در خرابی سپرده های امانی سرخپوستان آمریكا
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 31 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 59

     عنوان اصلی مقاله:  Governance structures and accounting at large municipalities
     ترجمه فارسی عنوان: ساختارهای دولتی و حسابداری در شهرداری های بزرگ
     تعداد صفحات انگلیسی: 28 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 31 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 60

     عنوان اصلی مقاله:  Financial crises in efficient markets: How fundamentalists fuel volatility
     ترجمه فارسی عنوان: سقوط در بازارهای مالی کارا ، نقش فاندامنتال ها در ایجاد نوسانات
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 61

     عنوان اصلی مقاله:  Knowledge creation for practice in public sector management accounting by consultants and academics: Preliminary findings and directions for future research
     ترجمه فارسی عنوان: خلق دانش توسط مشاوران و دانشگاهیان برای بکارگیری آن در حسابداری مدیریت بخش عمومی : یافته های اولیه و توصیه هایی برای تحقیقات آتی
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 62

     عنوان اصلی مقاله:  Deregulation, technological change, and the business-lending performance of large and small banks
     ترجمه فارسی عنوان: مقررات زدایی، تغییرات  تکنولوژیکی و عملکرد وام‏دهی- تجاری بانکهای بزرگ و کوچک
     تعداد صفحات انگلیسی: 18 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 63

     عنوان اصلی مقاله:  Impact of capital control measures on the Malaysian stock market A multiresolution analysis
     ترجمه فارسی عنوان: اثر اندازه گیری کنترل سرمایه بر بازار سهام مالزی با استفاده از تکنیک موجک
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 64

     عنوان اصلی مقاله:  Does management accounting play role in planning process?
     ترجمه فارسی عنوان: آیا حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی نقشی ایفا می کند؟
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 65

     عنوان اصلی مقاله:  Outsourcing — The benefits and the risks
     ترجمه فارسی عنوان: برون سپاری ـ مزایا و ریسک ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره  66

     عنوان اصلی مقاله:  Country risk, country size, and tax competition for foreign direct investment
     ترجمه فارسی عنوان: ریسک کشور ، اندازه کشور و رقابت مالیاتی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 67

     عنوان اصلی مقاله:  Qualitative Research in Accounting & Management
     ترجمه فارسی عنوان: تحقیقات کیفی در حسابداری ومدیریت
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 68

     عنوان اصلی مقاله:  initial public offerings and the role of the management accountant
     ترجمه فارسی عنوان: عرضه های اولیه سهام و نقش حسابداری مدیریت 
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 69

     عنوان اصلی مقاله:  Uniform Audit & Accounting Guide
     ترجمه فارسی عنوان: فقط فصل نهم: گزارش و افشاء كنندگان گزارش
     تعداد صفحات انگلیسی: 89 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 70

     عنوان اصلی مقاله:  facts about GASB
     ترجمه فارسی عنوان: حقایق در مورد گسب
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 71

     عنوان اصلی مقاله:  The implications of the new capital adequacy rules for portfolio management of credit assets
     ترجمه فارسی عنوان: مفاهیم قواعد جدید كفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری
     تعداد صفحات انگلیسی: 18 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 72

     عنوان اصلی مقاله:  Residual income risk, intrinsic values, and share prices
     ترجمه فارسی عنوان: ریسك سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام
     تعداد صفحات انگلیسی: 29 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 59 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 73

     عنوان اصلی مقاله:  applying the government Accounting Standards Board
     ترجمه فارسی عنوان: کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی (ترجمه تا جدول 1)
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 74

     عنوان اصلی مقاله:  Intellectual Capital Evaluation: Relationship between Knowledge Management Implementation and Company’s Performance
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی سرمایه فکری: ارتباط بین پیاده سازی مدیریت دانش و عملکرد شرکت
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 75

     عنوان اصلی مقاله:  Normative Accounting Theories
     ترجمه فارسی عنوان: تئوری های هنجاری حسابداری
     تعداد صفحات انگلیسی: 30 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 32 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )