تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی     مقاله شماره 26

     عنوان اصلی مقاله:  Applying the Government Accounting Standard board
     ترجمه فارسی عنوان: کاربرد هیات استانداردهای حسابداری دولتی
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 27

     عنوان اصلی مقاله:  Asset characteristics and Classification of assets
     ترجمه فارسی عنوان: مشخصه های دارایی و طبقه بندی دارایی ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 28

     عنوان اصلی مقاله:  Corporate social responsibility and tax avoidance: A comment and reflection
     ترجمه فارسی عنوان: مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب از مالیات : دیدگاه و بازتاب ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 28 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 29

     عنوان اصلی مقاله:  Does auditor tenure affect accounting conservatism?
     ترجمه فارسی عنوان: آیا حق تصدی حسابرس سیاست محافظه کاری حسابداری را تحت تاثیر قرار می دهد
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 30

     عنوان اصلی مقاله:  Enterprise resource planning systems’ impact on accounting processes
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیرات سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه ای بر فرایندهای حسابداری
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 31

     عنوان اصلی مقاله:  Facts about GASB
     ترجمه فارسی عنوان: حقایق در مورد گسب (هیات استانداردهای حسابداری دولتی)
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 32

     عنوان اصلی مقاله:  Influences on school leavers’ career decisions – Implications for the accounting profession
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیرات بر روی تصمیم گیری های شغلی ترک تحصیل کرده ها- کاربردهای مربوط به حرفه حسابداری
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 33

     عنوان اصلی مقاله:  Initial Public Offerings and the Role of the Management Accountant
     ترجمه فارسی عنوان: عرضه های اولیه سهام و نقش حسابداری مدیریت
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 34

     عنوان اصلی مقاله:  IS THERE AN AUDIENCE FOR PUBLIC SECTOR ANNUAL REPORTS: AUSTRALIAN EVIDENCE?
     ترجمه فارسی عنوان: آیا مخاطبانی در ارتباط با گزارش سالانه بخش های دولتی وجود دارند؟
     تعداد صفحات انگلیسی: 28 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 35

     عنوان اصلی مقاله:  GUEST EDITORIAL Online reporting: accounting in cybersociety
     ترجمه فارسی عنوان: گزارش آنلاین: حسابداری در جامعه الكترونیكی
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 36

     عنوان اصلی مقاله:  Risk-Based Auditing: A New Approach
     ترجمه فارسی عنوان: حسابرسی مبتنی بر ریسک: رویکردی جدید
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 37

     عنوان اصلی مقاله:  Strategic Management Accounting: Lots in a Name?
     ترجمه فارسی عنوان: حسابداری مدیریت استراتژیکی
     تعداد صفحات انگلیسی: 26 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 25 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 38

     عنوان اصلی مقاله:  The Determinates Of Selecting Accounting Software: A Proposed Model
     ترجمه فارسی عنوان: عوامل تعیین کننده انتخاب نرم افزار حسابداری: مدل پیشنهادی
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 29 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 39

     عنوان اصلی مقاله:  The relationship between product diversity, usage of advanced manufacturing technologies and activity-based costing adoption
     ترجمه فارسی عنوان: رابطه بین تنوع محصول، کاربرد فن آوری های پیشرفته تولید و پذیرش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 40

     عنوان اصلی مقاله:  THE THEORY OF CONSTRAINTS: A COMPARATIVE ASSESSMENT
     ترجمه فارسی عنوان: تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 41

     عنوان اصلی مقاله:  Concept and Relevance of Income
     ترجمه فارسی عنوان: مفهوم و مربوط بودن سود
     تعداد صفحات انگلیسی: 36 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 34 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 42

     عنوان اصلی مقاله:  THE THEORY OF CONSTRAINTS: A COMPARATIVE ASSESSMENT
     ترجمه فارسی عنوان: تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
     تعداد صفحات انگلیسی: 19 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 43

     عنوان اصلی مقاله:  ACTIVITY-BASED COSTING AND CUSTOMER PROFITABILITY
     ترجمه فارسی عنوان: هزینه یابی بر مبنای فعالیت و سودآوری مشتری
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 44

     عنوان اصلی مقاله:  The development of the Activity-Based Costing method: A comparison between France and China
     ترجمه فارسی عنوان: توسعه روش هزین یابی بر مبنای فعالیت –  مقایسه فرانسه وچین
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 45

     عنوان اصلی مقاله:  Editorial Accounting research and the public interest
     ترجمه فارسی عنوان: تحقیق حسابداری و منفعت عمومی
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 46

     عنوان اصلی مقاله:  Understanding Risk and Return, the CAPM, and the Fama-French Three-Factor Model
     ترجمه فارسی عنوان: شناخت ریسک و بازده، CAPM و مدل سه عاملی فاما-فرنچ
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 47

     عنوان اصلی مقاله:  Customer satisfaction using low cost carriers
     ترجمه فارسی عنوان: رضایت مشتری با استفاده از حامل های کم هزینه
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 29 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 48

     عنوان اصلی مقاله:  Do environmental audits improve long-term compliance? Evidence from manufacturing facilities in Michigan
     ترجمه فارسی عنوان: آیا حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی رعایت را در طولانی مدت بهبود می بخشد؟ شواهد برگرفته از کارخانجات تولیدی در میشیگان
     تعداد صفحات انگلیسی: 24 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 34 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 49

     عنوان اصلی مقاله:  Intellectual Capital: An Evolutionary Change in Management Accounting Practices
     ترجمه فارسی عنوان: سرمایه فکری :تغییری تکاملی در راهکارهای حسابداری مدیریت
     تعداد صفحات انگلیسی: 24 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 27 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 50

     عنوان اصلی مقاله:  Absorptive capacity, innovation, and financial performance
     ترجمه فارسی عنوان: ظرفیت جذب، نوآوری و عملکرد مالی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )