تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی     مقاله شماره 1

     عنوان اصلی مقاله: Accounting scandals, ethical dilemmas and educationals challenges
     ترجمه فارسی عنوان: رسوایی های حسابداری، مشکلات اخلاقی و چالش های آموزشی
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 2

     عنوان اصلی مقاله:  commitee audit
     ترجمه فارسی عنوان: کمیته حسابرسی
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 3

     عنوان اصلی مقاله: Corporate Social Disclosures and Accounting Theories
     ترجمه فارسی عنوان: شفاف سازی اجتماعی شرکت و نظریات حسابداری
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 4

     عنوان اصلی مقاله: Drivers of and barriers to management accounting change
     ترجمه فارسی عنوان: محرک ها و موانع مربوط به تغییرات اصول حسابداری در مدیریت
     تعداد صفحات انگلیسی: 33 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 5

     عنوان اصلی مقاله: Fund Accounting Clinic
     ترجمه فارسی عنوان: موسسه حسابداری مرتبط به سرمایه
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 6

     عنوان اصلی مقاله: Investigate the role and importance of the annual report
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی نقش و اهمیت گزارش سالانه
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 7

     عنوان اصلی مقاله: Metaphors and accounting for stock options
     ترجمه فارسی عنوان: اصول و حسابداری اختیار خرید سهام
     تعداد صفحات انگلیسی: 26 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 33 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 8

     عنوان اصلی مقاله: multicriteria decision aid in financial management and Accounting
     ترجمه فارسی عنوان: تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی  و حسابداری
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 9

     عنوان اصلی مقاله: Qualitative management accounting research: rationale, pitfalls and potential
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی های مربوط به حسابداری مدیریت کیفی: مبانی پایه ، خطرات و پتانسیل ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 10

     عنوان اصلی مقاله: Rules as Payoff Functions
     ترجمه فارسی عنوان: قوانین بر مبنای نتیجه بازدهی
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 11

     عنوان اصلی مقاله: Impact of Information Technology on Public Accounting Firm Productivity
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات بر روی بهروری شرکت حسابداری
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 12

     عنوان اصلی مقاله: A survey of factors influencing the choice of product costing systems in UK organizations
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی عواملی که انتخاب سیستم های هزینه یابی محصول را در بریتانیا تحت تاثیر قرار می دهد
     تعداد صفحات انگلیسی: 24 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 31 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 13

     عنوان اصلی مقاله: Auditors’ Internal Control Over Financial Reporting Decisions: Analysis, Synthesis, and Research Directions
     ترجمه فارسی عنوان: کنترل داخلی حسابرسان در مورد تصمیم گیری در گزارش مالی: تحلیل، استنباط، و دستورالعمل تحقیق
     تعداد صفحات انگلیسی: 36 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 30 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 14

     عنوان اصلی مقاله: Good Intentions at Good Grains, Inc.
     ترجمه فارسی عنوان: اهداف مدیریتی صحیح در شرکت گود گرین
     تعداد صفحات انگلیسی: 21 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 15

     عنوان اصلی مقاله:  Introduction to Accounting information Systems and Management Decision Making
     ترجمه فارسی عنوان:  مقدمه ای در مورد سیستم های اطلاعات حسابداری
     تعداد صفحات انگلیسی: 31 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 41 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 16

     عنوان اصلی مقاله:  Management controls in family-owned businesses (FOBs) and management accounting on the adoptation of organization interaction
     ترجمه فارسی عنوان: کنترل مدیریت در کسب و کار خانوادگی و حسابداری مدیریت در زمینه انطباق با تعامل سازمانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 17

     عنوان اصلی مقاله:  Value Added Tax Accounting: Concepts And Issues
     ترجمه فارسی عنوان: محاسبۀ مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 18

     عنوان اصلی مقاله:  Audit pricing and nature of controlling shareholders: Evidence from France
     ترجمه فارسی عنوان: حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده:شواهد از فرانسه
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 19

     عنوان اصلی مقاله:  On the convergence of management accounting and financial accounting – the role of information technology in accounting change
     ترجمه فارسی عنوان: تشابه حسابداری مدیریت و حسابداری مالی، نقش تکنولوژی اطلاعات در تغییرات حسابداری
     تعداد صفحات انگلیسی: 28 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 31 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 20

     عنوان اصلی مقاله:  Accounting Information Systems (AIS) and Knowledge Management: A Case Study
     ترجمه فارسی عنوان: سیستم اطلاعات حسابداری و مدیریت دانش : مطالعه موردی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 21

     عنوان اصلی مقاله:  Disclosure Practices in Corporate Reporting of Public Sector Financial Institutions (PSFs)
     ترجمه فارسی عنوان: رویه های افشادر گزارشگری سازمانی در موسسات بخش دولتی
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 22

     عنوان اصلی مقاله:  Making accounting accountable in the public sector
     ترجمه فارسی عنوان: ساخت حسابداری پاسخگو در بخش عمومی
     تعداد صفحات انگلیسی: 24 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 23

     عنوان اصلی مقاله:  IMPACT OF AUDIT QUALITY ON ACCOUNTING POLICY DISCLOSURES: IMPLICATONS ON REVENUE RECOGNITION POLICY
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر کیفیت حسابرسی بر روی افشاءخط مشی حسابداری
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 24

     عنوان اصلی مقاله:  Accounting Informs Investors and Earnings Management is Rife: Two Questionable Beliefs
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر حسابداری بر روی آگاهی سرمایه گذاران و مدیریت فراگیر درآمدها 
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 25

     عنوان اصلی مقاله:  Editorial Accounting research and the public interest
     ترجمه فارسی عنوان: تحقیق حسابداری و منافع عمومی
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )