تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی
     


     مقاله شماره 151

     عنوان اصلی مقاله: MATLAB Simulation of Induction Machine with Saturable Leakage and Magnetizing Inductances
     ترجمه فارسی عنوان: شبیه سازیMATLAB ماشین القایی با اندوکتانسهای نشتی و مغناطیسی قابل اشباع
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 152

     عنوان اصلی مقاله: Power System Stabilizers as Undergraduate Control Design Projects
     ترجمه فارسی عنوان: پایدارسازهای سیستم قدرت به عنوان پروژه طراحی کنترل دوره لیسانس
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 27 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 153

     عنوان اصلی مقاله: A Novel Hybrid Network Architecture to Increase DG Insertion in Electrical Distribution Systems
     ترجمه فارسی عنوان: یک معماری هایبرید جدید شبکه برای افزایش تعبیه DG در سیستم های توزیع الکتریکی
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 29 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 154

     عنوان اصلی مقاله: A New Control Scheme for Hybrid Active Power Filter
     ترجمه فارسی عنوان: یک طرح کنترلی جدید برای فیلتر قدرت اکتیو هایبرید
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 155

     عنوان اصلی مقاله: An Adaptive Control Strategy for DSTATCOM Applications in an Electric Ship Power System
     ترجمه فارسی عنوان: استراتژی کنترل تطبیقی برای کاربردهای DSTATCOM در سیستم برقی یک کشتی الکتریکی
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 25 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 156

     عنوان اصلی مقاله: Diagnosis of Induction Machines’ Rotor Faults in Time-Varying Conditions
     ترجمه فارسی عنوان: تشخیص عیب روتور ماشین های القایی تحت شرایط متغیر با زمان
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 157

     عنوان اصلی مقاله: Design of Active Power Filter for Low Voltage and High Current Switching Power Supply
     ترجمه فارسی عنوان: طراحی فیلتر توان اکتیو (قدرت حقیقی) برای منبع قدرت سوئیچینگ ولتاژ پایین و جریان بالا
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 158

     عنوان اصلی مقاله: Interactive Distributed Generation Interface for Flexible Micro-Grid Operation in Smart Distribution Systems
     ترجمه فارسی عنوان: رابط تولید تعاملی DGبرای بهربرداری ریزشبکه قابل انعطاف در سیستم توزیع هوشمند
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 34 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 159

     عنوان اصلی مقاله: Impact of Load Frequency Dependence on the NDZ and Performance of the SFS Islanding Detection Method
     ترجمه فارسی عنوان: تأثیر وابستگی به فركانس بار روی ناحیه حفاظت نشده( NDZ ) و عملكرد روش تعیین جزیره‌ای شدن تغییر فرکانس ساندیا( SFS)
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 160

     عنوان اصلی مقاله: Performance Analysis of 3-Phase Asynchronous Motor under Various Voltage Conditions
     ترجمه فارسی عنوان: آنالیز عملكرد موتور القایی سه فاز تحت شرایط مختلف ولتاژ
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 161

     عنوان اصلی مقاله: Optimal Network Reconfiguration of Large-Scale Distribution System Using Harmony Search Algorithm
     ترجمه فارسی عنوان: تجدید ساختار شبكه بهینه سیستم توزیع مقیاس بزرگ با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 29 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 162

     عنوان اصلی مقاله: Single-Phase Single-Stage Power-Factor-Corrected Converter Topologies
     ترجمه فارسی عنوان: توپولوژیهای مبدل اصلاح ضریب توان تك مرحله ای تك فاز
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 34 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 163

     عنوان اصلی مقاله: Effects of Single Phase AC/DC Converter Drive on the Torque-Speed Characteristic of DC Motor
     ترجمه فارسی عنوان: اثرات درایو مبدل AC/DC تكفاز بر روی مشخصه گشتاور – سرعت موتور DC
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


      مقاله شماره 164

     عنوان اصلی مقاله: Metaheuristic search based methods for unit commitment
     ترجمه فارسی عنوان: روش های مبتنی بر جستجوی فراابتکاری برای در مدار قرار گرفتن نیروگاه 
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 165

     عنوان اصلی مقاله:  Synthesis Overview, coding styles for synthesis
     ترجمه فارسی عنوان: کلیات سنتز، سبک ها و شیوه های کدگذاری برای سنتز (ترکیب)
     تعداد صفحات انگلیسی: 31 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 166

     عنوان اصلی مقاله: More Behavioral Modeling, Introduction to Synthesis
     ترجمه فارسی عنوان: مدلسازی بیشتر رفتاری- مقدمه ای بر سنتز
     تعداد صفحات انگلیسی: 18 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 167

     عنوان اصلی مقاله: An Improved Droop Control Strategy for Reactive Power Sharing in Islanded Microgrid
     ترجمه فارسی عنوان: راهبرد کنترل نزولی بهبود یافته برای تسهیم توان راکتیو در میکروگرید جزیره ای 
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 168

     عنوان اصلی مقاله: Power Control and Management in a Hybrid AC/DC Microgrid
     ترجمه فارسی عنوان: مدیریت و کنترل برق در یک میکروشبکه AC/DC ترکیبی
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 169

     عنوان اصلی مقاله: Reliability Assessment of Smart Grid Considering Direct Cyber-Power Inter-dependencies
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی معتبر شبکه ی هوشمند بابررسی وابستگی های برق
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 27 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 170

     عنوان اصلی مقاله: Single-stage single-switch power factor correction converter based on discontinuous capacitor voltage mode buck and flyback converters
     ترجمه فارسی عنوان: مبدل تصحیح ضریب توان تک مرحله ای مبتنی بر ولتاژ خازن ناپیوسته طبق روش های مبدل های جفتک و مدار بازگشتی
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 171

     عنوان اصلی مقاله: Family of Soft-Switching Single-Switch PWM Converters With Lossless Passive Snubber
     ترجمه فارسی عنوان: خانواده مبدل های PWM سوئیچ تکی سوئیچینگ نرم با اسنابر پسیو فاقد تلفات
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 172

     عنوان اصلی مقاله: A Hybrid Resonant Converter Utilizing a Bidirectional GEN AC Switch for High-Efficiency PV Applications
     ترجمه فارسی عنوان: مبدل تشدید کننده بسامد پیوندی با استفاده از یک کلید دو سوه Gen AC برای کاربردهای نیروزایی نوری با کارآیی بالا
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

      

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )