تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی
     


     مقاله شماره 126

     عنوان اصلی مقاله: Voltage Disturbances Mitigation in Low Voltage Distribution System Using New Configuration of Dynamic Voltage Restorer (DVR)
     ترجمه فارسی عنوان: کاهش اغتشاشات ولتاژ در سیستم توزیع ولتاژ پایین با استفاده از ساختار جدید بازیاب ولتاژ دینامیکی (DVR)
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 127

     عنوان اصلی مقاله: Direct Active and Reactive Power Regulation of DFIG Using Sliding-Mode Control Approach
     ترجمه فارسی عنوان: تنظیم توان راکتیو و اکتیومستقیم ژنراتوردوسو تغذیه( DFIG ) با استفاده از روش کنترل مد لغزشی (DPC) 
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 27 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 128

     عنوان اصلی مقاله: A UPFC MODEL FOR DYNAMIC STABILITY ENHANCEMENT
     ترجمه فارسی عنوان: یک مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه (UPFC) برای افزایش پایداری دینامیکی
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 129

     عنوان اصلی مقاله: Combined Operation of Unified Power-Quality Conditioner With Distributed Generation
     ترجمه فارسی عنوان: عملکرد ترکیبی اصلاح کننده های یکپارچه توان بوسیله توزیع گسترده DG
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 25 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 130

     عنوان اصلی مقاله: Design and Simulation of UPQC to Improve Power Quality and Transfer Power of photovoltaic array to grid
     ترجمه فارسی عنوان: طراحی و شبیه سازی UPQC برای بهبود کیفیت توان و انتقال توان آرایه فتوولتاییک به شبکه
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 131

     عنوان اصلی مقاله: Modeling of synchronous machines with magnetic saturation
     ترجمه فارسی عنوان: مدلسازی ماشینهای سنکرون با اشباع مغناطیسی
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 132

     عنوان اصلی مقاله: Frequency deviation control by coordination control of FC and double-layer capacitor in an autonomous hybrid renewable energy power generation system
     ترجمه فارسی عنوان: کنترل انحراف فرکانس بوسیله کنترل هماهنگی  پیل های سوختی و خازنهای دولایه ای در یک سیستم تولید توان انرژی تجدیدپذیر هایبرید خودکار
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 133

     عنوان اصلی مقاله: Comparison of 3-Level and 9-Level Inverter-Fed Induction Motor Drives
     ترجمه فارسی عنوان: مقایسه اینورترهای سه سطحی و نه سطحی تغذیه کننده درایوهای موتور القایی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 134

     عنوان اصلی مقاله: An Enhanced DC Preexcitation With Effective Flux-Linkage Control for the High-Power Induction Motor Drive System
     ترجمه فارسی عنوان یك پیش تحریك پیشرفته DC با كنترل شار موثر پیوندی برای سیستم درایو موتور القایی توان بالا
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 135

     عنوان اصلی مقاله: Operation of Grid-Connected DFIG Under Unbalanced Grid Voltage Condition
     ترجمه فارسی عنوان: عملکرد DFIG در زمان اتصال به شبکه در شرایط ولتاژ نامتعادل شبکه
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 136

     عنوان اصلی مقاله: Reduced Rating VSCWith a Zig-Zag Transformer for Current Compensation in a Three-Phase Four-Wire Distribution System
     ترجمه فارسی عنوان: مبدل منبع ولتاژ (VSC) ظرفیت نامی كاهش یافته با یك ترانسفورماتور zig-zag برای جبرانسازی جریان در یك سیستم توزیع سه فاز چهار سیمه
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 25 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 137

     عنوان اصلی مقاله: PV Output Power Smoothing Using Energy Capacitor System
     ترجمه فارسی عنوان: هموارسازی توان خروجی PV با استفاده از سیستم خازن
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 138

     عنوان اصلی مقاله: Power Quality Improvement for Grid Connected Wind Energy System using FACTS device
     ترجمه فارسی عنوان: بهبود کیفیت توان برای سیستم انرژی بادی متصل به شبکه با استفاده از ادوات FACTS
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 139

     عنوان اصلی مقاله: A Computational Framework for Uncertainty Quantification and Stochastic Optimization in Unit Commitment With Wind Power Generation
     ترجمه فارسی عنوان: یک چارچوب محاسبه ای برای بهینه سازی عدم قطعیت کمی و اتفاقی در بکارگیری واحد با تولید توان بادی
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 40 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 140

     عنوان اصلی مقاله: SMES Based Dynamic Voltage Restorer for Voltage Fluctuations Compensation
     ترجمه فارسی عنوان: بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) مبتنی بر ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابر رسانا (SMES) برای جبرانسازی نوسانات ولتاژ
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 141

     عنوان اصلی مقاله: Experimental and Theoretical Analysis of Vacuum Circuit Breaker Prestrike Effect on a Transformer
     ترجمه فارسی عنوان: تحلیل تئوری و تجربی اثر پیش جرقه بریکر خلاء بر روی ترانسفورماتور
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 142

     عنوان اصلی مقاله: Fault Ride-Through of a DFIG Wind Turbine Using a Dynamic Voltage Restorer During Symmetrical and Asymmetrical Grid Faults
     ترجمه فارسی عنوان: FRT  یک توربین بادی DFIG  با استفاده از DVR  در طی خطای متقارن و نامتقارن شبکه
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 143

     عنوان اصلی مقاله: Design, Analysis, and Real-Time Testing of a Controller for Multibus Microgrid System
     ترجمه فارسی عنوان: طراحی ، تجزیه و تحلیل و تست زمان واقعی یک کنترل کننده برای سیستم ریز شبکه چند ورودی
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 32 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 144

     عنوان اصلی مقاله: Induced Voltages and Power Losses in Single-Conductor Armored Cables
     ترجمه فارسی عنوان: ولتاژهای القایی و تلفات توان در كابل های زره دار تك هادی
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 145

     عنوان اصلی مقاله: Dynamic Voltage Restorer Based on Load Condition
     ترجمه فارسی عنوان: بازیاب دینامیكی ولتاژ(DVR) مبتنی بر وضعیت بار
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 146

     عنوان اصلی مقاله: Research on energy management and its control strategies of microgrid
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی در مورد مدیریت انرژی و استراتژی های کنترل آن در میکروشبکه
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 147

     عنوان اصلی مقاله: Generalized Dynamic VSC MTDC Model for Power System Stability Studies
     ترجمه فارسی عنوان: مدل دینامیکی تعمیم یافته VSC MTDC برای مطالعات پایداری سیستم قدرت
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 27 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 148

     عنوان اصلی مقاله: Classification of Future Electricity Market Prices
     ترجمه فارسی عنوان: طبقه بندی قیمت آینده بازار برق
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 25 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 149

     عنوان اصلی مقاله: Optimal Control of Distributed Energy Resources using Model Predictive Control
     ترجمه فارسی عنوان: کنترل بهینه منابع انرژی توزیع شده با استفاده از مدل پیشگویانه
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 150

     عنوان اصلی مقاله: Modelling Market Power Cost in the Assessment of Transmission Investment Policies
     ترجمه فارسی عنوان: مدل سازی هزینه بازار برق با ارزیابی سرمایه گذاری خطوط انتقال
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )