تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی
  






     مقاله شماره 51

     عنوان اصلی مقاله: Optimal geometric design of monolithic thin-film solar modules: Architecture of polymer solar cells
     ترجمه فارسی عنوان: طراحی هندسی بهینه ماژول های پوسته-نازک یکپارچه: ساختمان پیل های خورشیدی پلیمری
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 52

     عنوان اصلی مقاله: Optimal Renewable Resources Mix for Distribution System Energy Loss Minimization
     ترجمه فارسی عنوان: ترکیب منابع تجدید پذیر بهینه به منظور کمینه کردن تلفات انرژی سیستم توزیع
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 35 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 53

     عنوان اصلی مقاله: A Hybrid Current-Power Optimal Power Flow Technique
     ترجمه فارسی عنوان: یک تکنیک پخش بار بهینه ی جریان-توان پیوندی (هیبرید)
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 29 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 54

     عنوان اصلی مقاله: An Adaptive Controller for Power System Stability Improvement and Power Flow Control by Means of a Thyristor Switched Series Capacitor (TSSC)
     ترجمه فارسی عنوان: یک کنترل کننده تطبیقی برای بهبود پایداری سیستم قدرت و کنترل پخش بار توسط خازن های سری با سوییچ تریستوری (TSSC)
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 25 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 55

     عنوان اصلی مقاله: Power-Management Strategies for a Grid-Connected PV-FC Hybrid System
     ترجمه فارسی عنوان: استراتژی مدیریت توان برای یک سیستم هیبریدی PV-FC (پیل خورشیدی-پیل سوختی) متصل به شبکه
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 56

     عنوان اصلی مقاله: Practical Commitment of Combined Cycle Plants using Dynamic Programming
     ترجمه فارسی عنوان: تعهد عملی نیروگاه های سیکل ترکیبی با استفاده از برنامه نویسی دینامیک
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 57

     عنوان اصلی مقاله: Rate-equation-based VCSEL thermal model and simulation
     ترجمه فارسی عنوان: مدل حرارتی VCSEL (لیزر حفره-عمودی انتشار-سطحی) بر مبنای معادله سرعت و شبیه سازی
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 58

     عنوان اصلی مقاله: Reactive Power and Voltage Control in Deregulated Environment
     ترجمه فارسی عنوان: کنترل توان راکتیو و ولتاژ در محیط تجدید ساختار شده
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 59

     عنوان اصلی مقاله: Reliability-Constrained Optimal Sizing of Energy Storage System in a Microgrid
     ترجمه فارسی عنوان: تعیین اندازه بهینه سیستم ذخیره سازی انرژی (ESS) با در نظر داشتن قابلیت اطمینان، در یک ریزشبکه
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 60

     عنوان اصلی مقاله: Application of Duffing Oscillators for Passive Islanding Detection of Inverter-Based Distributed Generation Units
     ترجمه فارسی عنوان: استفاده از اسیلاتورهای دافینگ برای تشخیص پسیو جزیره‌ای شدنِ واحدهای تولید پراکندۀ مبتنی بر اینورتر
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 61

     عنوان اصلی مقاله: Battery Energy Storage Station (BESS)-Based Smoothing Control of Photovoltaic (PV) and Wind Power Generation Fluctuations
     ترجمه فارسی عنوان: کنترل هموار نوسانات تولید برق فوتوولتائیک (PV) و توان بادی، مبنی بر باتری‌خانه ذخیره کننده انرژی (BESS)
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 27 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 62

     عنوان اصلی مقاله: Power Losses in Long String and Parallel-Connected Short Strings of Series-Connected Silicon-Based Photovoltaic Modules Due to Partial Shading Conditions
     ترجمه فارسی عنوان: تلفات توان ناشی از شرایط سایه جزئی در ماژول‌های فوتوولتائیک سیلیکونی ساخته‌شده بصورت زنجیره بلند و اتصال موازی از حلقه های کوچک سری
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 63

     عنوان اصلی مقاله: Retrofitted Hybrid Power System Design With Renewable Energy Sources for Buildings
     ترجمه فارسی عنوان: طراحی سیستم برق ترکیبی بهبودیافته به همراه منابع انرژی تجدیدپذیر برای ساختمان‌
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 64

     عنوان اصلی مقاله: A New Control Strategy for a Multi-Bus MV Microgrid Under Unbalanced Conditions
     ترجمه فارسی عنوان: راهبرد کنترلی جدید برای یک ریزشبکه ولتاژ متوسط چند‌باسه تحت شرایط نامتعادل
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 65

     عنوان اصلی مقاله: Benefits of Power Electronic Interfaces for Distributed Energy Systems
     ترجمه فارسی عنوان: مزایای واسط‌های الکترونیک قدرت برای سیستم‌های انرژی توزیع شده
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 66

     عنوان اصلی مقاله: An Accurate Power Control Strategy for Power-Electronics-Interfaced Distributed Generation Units Operating in a Low-Voltage Multibus Microgrid
     ترجمه فارسی عنوان: یک راهبرد دقیق کنترل توان برای واحدهای تولید پراکندۀ با واسط الکترونیک قدرت در یک ریزشبکه چندباسه ولتاژ پایین
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 27 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 67

     عنوان اصلی مقاله: DFIG-Based Wind Power Conversion With Grid Power Leveling for Reduced Gusts
     ترجمه فارسی عنوان: تبدیل توان بادی نوع DFIG با تنظیم توان شبکه  برای مواقع کمبود باد
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 68

     عنوان اصلی مقاله: A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization for optimal DG location and sizing in distribution systems
     ترجمه فارسی عنوان: ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات برای یافتن اندازه و مکان بهینۀ تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 69

     عنوان اصلی مقاله: A Data-Mining Model for Protection of FACTS-Based Transmission Line
     ترجمه فارسی عنوان: یک مدل داده‌کاوی برای حفاظت خط انتقال مبتنی بر ادوات FACTS
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 70

     عنوان اصلی مقاله: A hybrid multi-agent based particle swarm optimization algorithm for economic power dispatch
     ترجمه فارسی عنوان: الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر مالتی ایجنت ترکیبی برای توزیع اقتصادی برق
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 71

     عنوان اصلی مقاله: Research on Calculation Model of Voltage Sags Due to High Voltage and Great Power Motor Starting
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی محاسبه ی مدل فلش ولتاژ به دلیل راه اندازی موتورهای ولتاژ بالا و توان بزرگ
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 72

     عنوان اصلی مقاله: Selective Harmonic Mitigation Technique for High-Power Converters
     ترجمه فارسی عنوان: روش کاهش هارمونیک انتخابی برای مبدل های توان بالا
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 73

     عنوان اصلی مقاله: Sensorless Indirect Stator Field Orientation Speed Control for Single-Phase Induction Motor Drive
     ترجمه فارسی عنوان: کنترل سرعت بدون-سنسور جهت دهی میدان استاتور غیر مستقیم برای درایو موتور القایی تکفاز
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 74

     عنوان اصلی مقاله: SIMULATION OF D-STATCOM AND DVR IN POWER SYSTEMS
     ترجمه فارسی عنوان: شبیه سازی D-STATCOM و DVR در سیستم های قدرت
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




 
     مقاله شماره 75

     عنوان اصلی مقاله: Smart Dispatch of Generation Resources for Restructured Electric Power Systems
     ترجمه فارسی عنوان: ارسال هوشمند منابع نیرو برای سیستم های قدرت الکتریکی تجدید ساختار شده
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 




  

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )