تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی
 


     مقاله شماره 26

     عنوان اصلی مقاله: derating of induction motors operating with a combination of unbalanced voltages and over or undervoltages
     کاهش نرخ توان موتورهای القایی که با ترکیبی از ولتاژهای نامتوازن و ولتاژهای بالا و یا پایین کار می کنند
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 27

     عنوان اصلی مقاله: Motion camouflage in a stochastic setting
     استتار جنبشی در یک وضعیت تصادفی
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 28

     عنوان اصلی مقاله: Optical Camouflage Using Retro-reflective Projection Technology
     ترجمه فارسی عنوان: استتار نوری III: استروسکوپی خودکار و سیستم نمایش چندمنظر با استفاده از فناوری پرتوافکنی پس بازتابگر(retro-reflective)
     تعداد صفحات انگلیسی: 2 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 29

     عنوان اصلی مقاله: Optical Camouflage III: Auto-Stereoscopic and Multiple-View Display System using Retro-Reflective Projection Technology
     ترجمه فارسی عنوان: استتار نوری با استفاده از فناوری پرتوافکنی retro-reflective (پس‌بازتابگر)
     تعداد صفحات انگلیسی: 2 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 3 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 30

     عنوان اصلی مقاله: Biomimetic chromatophores for camouflage and soft active surfaces
     ترجمه فارسی عنوان: کروماتوفورهای بیومیمتیک برای استتار و سطوح فعال نرم
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 31

     عنوان اصلی مقاله: Strategies for Active Camouflage of Motion
     ترجمه فارسی عنوان: استراتژی‌هایی برای استتار فعال جنبش (حرکت)
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 32

     عنوان اصلی مقاله: The integrated framework for analysis of electricity supply chain using an integrated SWOT-fuzzy TOPSIS methodology combined with AHP: The case of Turkey
     ترجمه فارسی عنوان: چارچوب یکپارچه برای آنالیز زنجیره¬ی تامین کننده ی برق با استفاده از یک روش SWOT-fuzzy TOPSIS ترکیب شده با AHP: در مورد کشور ترکیه
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 33

     عنوان اصلی مقاله: A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization for optimal DG location and sizing in distribution systems
     ترجمه فارسی عنوان: ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات برای یافتن اندازه و مکان بهینۀ تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 34

     عنوان اصلی مقاله: Optimal Electric Network Design for a Large Offshore Wind Farm Based on a Modified Genetic Algorithm Approach
     ترجمه فارسی عنوان: طراحی بهینه شبکه برق برای یک مزرعه بادی بزرگ دریایی بر اساس رویکرد الگوریتم ژنتیک اصلاح شده
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 35

     عنوان اصلی مقاله: Defining Control Strategies for Analysing MicroGrids Islanded Operation
     ترجمه فارسی عنوان: تعیین استراتژی های کنترل برای تحلیل شبکه های کوچک ایزوله شده
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 36

     عنوان اصلی مقاله: Control Strategies for MicroGrids Emergency Operation
     ترجمه فارسی عنوان: استراتژی های کنترل برای کارکرد شبکه های کوچک
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 37

     عنوان اصلی مقاله: Defining Control Strategies for MicroGrids Islanded Operation
     ترجمه فارسی عنوان: تعیین استراتژی های کنترل برای شبکه های کوچک ایزوله شده
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 38

     عنوان اصلی مقاله: Power Management Strategies for a Microgrid With Multiple Distributed Generation Units
     ترجمه فارسی عنوان: استراتژی های مدیریت توان برای شبکه کوچک با واحد های توزیع تولید چندگانه
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 32 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 39

     عنوان اصلی مقاله: Dynamic Stability of a Microgrid with an Active Load
     ترجمه فارسی عنوان: پایداری دینامیکی یک میکروگرید با بار اکتیو
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 40

     عنوان اصلی مقاله: Enhanced Bee Swarm Optimization Algorithm for Dynamic Economic Dispatch
     ترجمه فارسی عنوان: الگوریتم بهبود یافته‌ی بهینه سازی تجمع زنبور عسل برای حل مساله‌ی توزیع اقتصادی پویا
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 41

     عنوان اصلی مقاله: A New Algorithm for the Generation of Reference Voltages of a DVR Using the Method of Instantaneous Symmetrical Components
     ترجمه فارسی عنوان: الگوریتم جدید برای تولید ولتاژهای مرجع یک DVR با استفاده از روش مولفه های متقارن لحظه ای
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 4 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 42

     عنوان اصلی مقاله: A New Heuristic Algorithm for Unit Commitment Problem
     ترجمه فارسی عنوان: یک الگوریتم ابتکاری جدید برای مساله تخصیص واحد
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 43

     عنوان اصلی مقاله: ANN Based Voltage Flicker Mitigation with UPFC Using SRF Algorithm
     ترجمه فارسی عنوان: کاهش فلیکر ولتاژ مبتنی بر ANN (شبکه‌های عصبی مصنوعی) باUPFC و با استفاده از الگوریتم SRF
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 44

     عنوان اصلی مقاله: Application of Duffing Oscillators for Passive Islanding Detection of Inverter-Based Distributed Generation Units
     ترجمه فارسی عنوان: استفاده از اسیلاتورهای دافینگ برای تشخیص پسیو جزیره‌ای شدنِ واحدهای تولید پراکندۀ مبتنی بر اینورتر
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 45

     عنوان اصلی مقاله: Application of the ant colony search algorithm to reactive power pricing in an open electricity market
     ترجمه فارسی عنوان: استفاده از الگوریتم جستجوی جمعیت مورچگان برای قیمت گذاری توان راکتیو در بازار آزاد برق
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 46

     عنوان اصلی مقاله: A PSO-based SSSC Controller for Improvement of Transient Stability Performance
     ترجمه فارسی عنوان: ترجمه ناقص و در حال تکمیل شدن
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 0 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 0000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 47

     عنوان اصلی مقاله: Assessment of Light Flicker Mitigation using Shunt Compensators
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی کاهش فلیکر  نور به کمک جبرانسازهای موازی (شنت)
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 48

     عنوان اصلی مقاله: Bearing Currents and Their Relationship to PWM Drives
     ترجمه فارسی عنوان: جریان های یاتاقان و رابطه آنها با درایوهای PWM
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 49

     عنوان اصلی مقاله: Biomimetic chromatophores for camouflage and soft active surfaces
     ترجمه فارسی عنوان: کروماتوفورهای بیومیمتیک برای استتار و سطوح فعال نرم
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 50

     عنوان اصلی مقاله: Calculation of Circulating Bearing Currents in Machines of Inverter-Based Drive Systems
     ترجمه فارسی عنوان: محاسبه جریان های گردشی یاتاقان در ماشین هایی با سیستم درایو اینورتری
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )