تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی     مقاله شماره 1

     عنوان اصلی مقاله: Performance evaluation of fault tolerance techniques in grid computing system
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی عملکرد تکنیک تولرانس عیب در سیستم محاسبه شبکه
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 2

     عنوان اصلی مقاله: Exploiting Home Automation Protocols for Load Monitoring in Smart Buildings
     ترجمه فارسی عنوان: بکارگیری پروتکل های اتوماسیون خانگی برای نظارت بر ظرفیت ساختمان های هوشمند
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 3

     عنوان اصلی مقاله: Energy cost optimization through the implementation of cogeneration and grid interconnection
     ترجمه فارسی عنوان: بهینه سازی هزینه انرژی را از طریق اجرای تولید همزمان و اتصال شبکه 
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 4

     عنوان اصلی مقاله: IMPACT OF END-USE ENERGY EFFICIENCY ON THE DISTRIBUTION NETWORK
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر کاربرد بازده انرژی بر روی شبکه توزیع
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

      مقاله شماره 5

     عنوان اصلی مقاله: Development of a generic multipurpose tokamak plasma discharge flight simulator
     ترجمه فارسی عنوان: ساخت شبیه ساز چند منظوره تخلیه پلاسما در توکامک
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

      مقاله شماره 6

     عنوان اصلی مقاله: Neural adaptations to electrical stimulation strength training
     ترجمه فارسی عنوان: سازگاری عصبی نسبت به تمرین استقامتی تحریک الکتریکی
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

      مقاله شماره 7

     عنوان اصلی مقاله: CLASSICAL AND MODERN CONTROL SYSTEMS OF SELF-EXCITED INDUCTION GENERATOR
     ترجمه فارسی عنوان: سیستم های کنترل کلاسیک و مدرن ژنراتورهای القائی که توسط جریان دینام تحریک می شوند
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

 


 
     مقاله شماره 8

     عنوان اصلی مقاله: Efficient Design of a Hybrid Adder Using Quantum-Dot Cellular Automata
     ترجمه فارسی عنوان: طراحی کارآمد افزونه هیبریدی با استفاده از اتوماتون سلولی کوانتوم نقطه ای
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 9

     عنوان اصلی مقاله: HYPOTHETICAL ELECTROMAGNETIC BOMB
     ترجمه فارسی عنوان: فرضیه بمب های الکترومغناطیسی
     تعداد صفحات انگلیسی: 94 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 77 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 10

     عنوان اصلی مقاله: Energy management in sensor networks
     ترجمه فارسی عنوان: مدیریت انرژی در شبکه های حسگر
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 11

     عنوان اصلی مقاله: New cascaded multilevel inverter topology with minimum number of switches
     ترجمه فارسی عنوان: توپولوژی اینورترچند سطحی آبشاری با کمترین تعداد سوئیچ
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 12

     عنوان اصلی مقاله: IMPROVING THE RELIABILITY OF WIND TURBINE GENERATION AND ITS IMPACT ON OVERALL DISTRIBUTION NETWORK RELIABILITY
     ترجمه فارسی عنوان: بهبود قابلیت اطمینان از تولید توربین بادی و تاثیر آن بر روی قابلیت اطمینان شبکه توزیع سراسری
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 13

     عنوان اصلی مقاله: double flying capacitor multicell converter based on modified phase-shifted pulsewidth modulation
     ترجمه فارسی عنوان: مبدل چندسلولی خازن پرنده (Flying capacitor) براساس مدولاسیون فاز انتقالی اصلاح شده پهنای باند
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 14

     عنوان اصلی مقاله: Reactance and impedance --R, L and C
     ترجمه فارسی عنوان: راکتانس ( مقاومت خازنی) و امپدانس ( مقاومت ظاهری )L,R,  و C
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 15

     عنوان اصلی مقاله: A Control Strategy for Enhanced Operation of Inverter-Based Microgrids Under Transient Disturbances and Network Faults
     ترجمه فارسی عنوان: استراتژی کنترل عملیات بهبود یافته میکروشبکه های مبتنی بر اینورتر تحت مداخلات موقت و عیبهای شبکه
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 16

     عنوان اصلی مقاله: DETECTORS Electron Capture Detector - ECD
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی نمایشگر کنترل مسیر الکترون
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 17

     عنوان اصلی مقاله: Industrial Wireless Sensor Networks: Challenges, Design Principles, and Technical Approaches )
     ترجمه فارسی عنوان: شبکه های حسگر بی سیم صنعتی: چالش ها، اصول طراحی، و روش های فنی
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 18

     عنوان اصلی مقاله: Advanced Control Architectures for Intelligent MicroGrids – Part I: Decentralized and Hierarchical Control
     ترجمه فارسی عنوان: ساختار کنترل پیشرفته برای میکروگریدهای هوشمند- بخش دوم: کیفیت توان، انباره¬ی انرژی و میکروگریدهای AC/DC
     تعداد صفحات انگلیسی: 18 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 19

     عنوان اصلی مقاله: 1-Bit Sub Threshold Full Adders in 65nm CMOS Technology
     ترجمه فارسی عنوان: جمع کننده کامل 1 بیتی زیر آستانه ای در فناوری CMOS 65 نانومتری
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 20

     عنوان اصلی مقاله: Recursive sliding discrete Fourier transform with oversampled data
     ترجمه فارسی عنوان: پردازش سیگنال دیجیتال
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 21

     عنوان اصلی مقاله: modelling and simulation of induction motors with inter-turn faults for diagnostics
     ترجمه فارسی عنوان: مدلسازی و شبیه¬سازی موتور القایی برای تشخیص نقصهای سیم پیچ¬های داخلی(نقص اتصال کوتاه در نتیجه¬ی از بین رفتن عایق سیم پیچ)
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 22 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 22

     عنوان اصلی مقاله: Optimized Design Considering the Mass Influence of an Axial Flux Permanent-Magnet Synchronous Generator With Concentrated Pole Windings
     ترجمه فارسی عنوان: طراحی بهینه با در نظر گرفتن تاثیر وزن بر ژنراتور آهنربا-ثابت همزمان با شار محوری  و سیم¬پیچی متمرکز قطب
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 23

     عنوان اصلی مقاله: New Subthreshold Concepts in 65nm CMOS Technology
     ترجمه فارسی عنوان: مباحث جدید زیرآستانه ای در فناوری CMOS 65 نانومتری
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 24

     عنوان اصلی مقاله: Dynamic Modeling of the 4 DoF BioRob Series Elastic Robot Arm for Simulation and Control
     ترجمه فارسی عنوان: مدلسازی دینامیکی بازوی کشسان ربات سری BioRob با چهار درجه¬ی آزادی برای شبیه¬سازی و کنترل
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
 
     مقاله شماره 25

     عنوان اصلی مقاله: Inclusion of Short Duration Wind Variations in Economic Load Dispatch
     ترجمه فارسی عنوان: وارد نمودن تغییرات کوتاه مدت باد در توزیع  اقتصادی بار
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )