تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی
     مقاله شماره 26

     عنوان اصلی مقاله: Mission Statement Quality and Financial Performance
     ترجمه فارسی عنوان: صورت وضعیت کیفی ارزش سازمان و عملکرد مالی
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
         
     مقاله شماره 27

     عنوان اصلی مقاله: Online Scheme Towards Secured Inter Banking Fund Transfer
     ترجمه فارسی عنوان: طرح آنلاین در ارتباط با انتقال وجه بین بانکی
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
       
     مقاله شماره 28

     عنوان اصلی مقاله: The performance of multinational agribusiness, effect of product and geographical diversification
     ترجمه فارسی عنوان: عمکرد مربوط به بازاریابی محصولات کشاورزی چند ملیتی، تاثیر تولید و تنوع جغرافیایی
     تعداد صفحات انگلیسی: 27 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 29 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
       
     مقاله شماره 29

     عنوان اصلی مقاله: Teamwork , monitoring and absence
     ترجمه فارسی عنوان: کار گروهی، نظارت و غیاب
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
       
     مقاله شماره 30

     عنوان اصلی مقاله: Brand adjacency
     ترجمه فارسی عنوان: نزدیکی مارک های تجاری
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
       
     مقاله شماره 31

     عنوان اصلی مقاله: A hybrid model based on rough sets theory and genetic algorithms for stock price forecasting
     ترجمه فارسی عنوان: مدل ترکیبی بر مبنای تئوری مجموعه های تقریبی (راف) و الگوریتم های ژنتیک برای پیش بینی قیمت سهام
     تعداد صفحات انگلیسی: 20 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 39 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
       
     مقاله شماره 32

     عنوان اصلی مقاله: The Business Intelligence Mode
     ترجمه فارسی عنوان: مدل هوشمند کسب و کار
     تعداد صفحات انگلیسی: 50 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 49 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
       
     مقاله شماره 33

     عنوان اصلی مقاله: BPR implementation process: an analysis of key success and failure factors
     ترجمه فارسی عنوان: مراحل پیاده سازی BPR (مهندسی مجدد فرایند تجاری): تجزیه و تحلیل فاکتورهای کلیدی موفقیت و ناکامی
     تعداد صفحات انگلیسی: 20 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
       
     مقاله شماره 34

     عنوان اصلی مقاله: The Basic Budgeting Problem
     ترجمه فارسی عنوان: مسائل اصلی در بودجه بندی
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 30 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
         
     مقاله شماره 35

     عنوان اصلی مقاله: Business intelligence in the cloud
     ترجمه فارسی عنوان: هوش کسب و کار به روش محاسبه ابری
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
       
     مقاله شماره 36

     عنوان اصلی مقاله: Critical competitive strategy issues every entrepreneur should consider before going into business
     ترجمه فارسی عنوان: استراتژی های رقابتی مهمی که هر کارفرما می بایست پیش از شروع کسب و کار مد نظر داشته باشد
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


     
     مقاله شماره 37

     عنوان اصلی مقاله: Consumption Taxes in Developing Countries – The Case of the Bangladesh VAT
     ترجمه فارسی عنوان: مالیات بر مصرف در کشورهای در حال توسعه - مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در کشور بنگلادش
     تعداد صفحات انگلیسی: 29 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
   
     مقاله شماره 38

     عنوان اصلی مقاله: Entrepreneurialrisk ,investment, andinnovation
     ترجمه فارسی عنوان: ریسک کارآفرینی، سرمایه گذاری و نوآوری
     تعداد صفحات انگلیسی: 20 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 37 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
   
     مقاله شماره 39

     عنوان اصلی مقاله: Value Added Tax Accounting: Concepts And Issues
     ترجمه فارسی عنوان: محاسبۀ مالیات بر ارزش افزوده : مفاهیم و موضوعات
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 4 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
   
     مقاله شماره 40

     عنوان اصلی مقاله: Monitoring Public Opinion in Cyberspace: How Corporate Public Relations Is Facing the Challenge
     ترجمه فارسی عنوان: نمایش افکار عمومی در فضای کامپیوتری (فضای سایبری):  چگونگی رویارویی روابط عمومی شرکتی با این چالش
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
   
     مقاله شماره 41

     عنوان اصلی مقاله: Evaluation of international brand alliances: Brand order and consumer ethnocentrism
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی اتحاد برندهای بین المللی : ترتیب برند و نژاد پرستی مصرف کننده
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
   
     مقاله شماره 42

     عنوان اصلی مقاله: Realized income and changes in market price of financial assets
     ترجمه فارسی عنوان: سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 4 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
   
     مقاله شماره 43

     عنوان اصلی مقاله: FAMILY FINANCIAL MANAGEMENT AND ECONOMIC STRATEGIES
     ترجمه فارسی عنوان: مدیریت مالی خانواده و استراتژی های اقتصادی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
           
     مقاله شماره 44

     عنوان اصلی مقاله: A new measure of earnings forecast uncertainty
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 25 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
         
     مقاله شماره 45

     عنوان اصلی مقاله: A survey of factors influencing the choice of product costing systems in UK organizations
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی عوامل تاثیرگذار انتخاب سیستم های هزینه یابی محصول در سازمان های بریتانیا  
     تعداد صفحات انگلیسی: 25 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 31 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
           
     مقاله شماره 46

     عنوان اصلی مقاله: Aligning operations, marketing, and competitive strategies to enhance performance:An empirical test in the retail banking industry
     ترجمه فارسی عنوان: هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
           
     مقاله شماره 47

     عنوان اصلی مقاله: Effect of disclosure of non-financial performance indicators
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر شفاف سازی شاخص های عملکرد غیرمالی
     تعداد صفحات انگلیسی: 28 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 29 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
           
     مقاله شماره 48

     عنوان اصلی مقاله: Exploring the relationship between knowledge management practices and innovation performance
     ترجمه فارسی عنوان: بکارگیری روابط بین فعالیت های مدیریت دانش و عملکرد نوآوری
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
           
     مقاله شماره 49

     عنوان اصلی مقاله: Financial leverage, firm growth and financial strength in the listed companies in Sri Lanka
     ترجمه فارسی عنوان: اهرم مالی، رشد شرکت و توان مالی شرکت های لیست شده کشور سریلانکا
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
           
     مقاله شماره 50

     عنوان اصلی مقاله: Policy Watch Government Analysis of the Benefits and Costs of Regulation
     ترجمه فارسی عنوان: تجزیه و تحلیل دولت از مزایا و هزینه مقررات
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

    


آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )