تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی     مقاله شماره 1

     عنوان اصلی مقاله: Chemical cleaning agents and bonding to glass-fiber posts
     ترجمه فارسی عنوان: عوامل شستشو شیمیایی و باندینگ بر روی پست های گلاس فایبر (فایبرگلاس)
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 3 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 2

     عنوان اصلی مقاله: Clinical evaluation of the performance and safety of a new dentine substitute, Biodentine, in the restoration of posterior teeth — a prospective study
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی کلینیکی عملکرد و بهداشت مواد دندانی جدید، به نام بیودنتین، در ترمیم دندان های خلفی
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 3

     عنوان اصلی مقاله: Clinical strategies for esthetic excellence in anterior tooth restorations: understanding color and composite resin selection
     ترجمه فارسی عنوان: استراتژی های کلینیکی برای زیبایی شناختی ترمیم دندان های قدامی: اصول انتخاب رنگ و رزین کامپوزیت
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 3 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 4

     عنوان اصلی مقاله: Comparison of shear bond strength of aesthetic restorative materials
     ترجمه فارسی عنوان: مقایسه استحکام برشی باند بین مواد ترمیمی زیبایی
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 5

     عنوان اصلی مقاله: Comparison of six different methods of cleaning and preparing occlusal fissure surface before placement of pit and fissure sealant: An in vitro study
     ترجمه فارسی عنوان: ‏مقایسه شش روش مختلف پاکسازی و اماده سازی سطح فیشور اکلوزال پیش از قرار دادن پیت فیشورسیلانت  
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 6

     عنوان اصلی مقاله: Composite materials: Composition, properties and clinical applications
     ترجمه فارسی عنوان: مواد کامپوزیت، ترکیبات ، خواص و کاربردهای کلینیکی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 7

     عنوان اصلی مقاله: 
Connectors
     ترجمه فارسی عنوان: انواع کانکتور و عملکرد آنها (ترجمه بصورت فایل پاورپوینت pdf شده است)
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 31 صفحه (31 اسلاید)
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 8

     عنوان اصلی مقاله: Dentin deproteinization effect on bond strength of self-adhesive resin cements
     ترجمه فارسی عنوان: ‏اثر دپروتئینه کردن عاج دندان بر استحکام برشی باند سمان های سلف ادهزیو رزین 
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 3 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 9

     عنوان اصلی مقاله: Diagnosis and treatment of dentinal hypersensitivity
     ترجمه فارسی عنوان: ‏ تشخیص و درمان حساسیت دندانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 10

     عنوان اصلی مقاله: Effects of External Bleaching on Restorative Materials: A Review
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر بلیچینگ بیرونی دندان بر روی مواد ترمیمی
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 4 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 11

     عنوان اصلی مقاله: External root resorption after orthodontic treatment: a study of contributing factors
     ترجمه فارسی عنوان: ‏تحلیل ریشه خارجی دندان بعد از درمان ارتودنسی : بررسی عوامل مشارکت کننده
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 12

     عنوان اصلی مقاله: Halitosis: an overview of epidemiology, etiology and clinical management
     ترجمه فارسی عنوان: هالیتوزیس: اپیدمیولوژی، اتیولوژی، درمان 
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی:8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 13

     عنوان اصلی مقاله: Implant failure: Etiology and complications
     ترجمه فارسی عنوان: ‏شکست ایمیلنت دندان: علل اتیولوژی و عوارض 
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 3 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 14

     عنوان اصلی مقاله: Implant treatment in patients with osteoporosis
     ترجمه فارسی عنوان: درمان ایمپلنت دندان در بیماران با پوکی استخوان
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 15

     عنوان اصلی مقاله:  Influence of calcium hydroxide intracanal medication on bond strength of two endodontic resin-based sealers assessed by micropush-out test
     ترجمه فارسی عنوان:  اثر داروی داخل کانال هیدروکسید کلسیم بر استحکام باند دو سیلر مبتنی بر رزین اندودنتیک که توسط نمونه های تحت آزمایش ارزیابی می گردد
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 16

     عنوان اصلی مقاله:  Knowledge, attitude, and practice of medical doctors towards periodontal disease
     ترجمه فارسی عنوان: آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان عمومی در مورد بیماری های پریودنتال 
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 17

     عنوان اصلی مقاله: Newer Root Canal Irrigants in Horizon: A Review 
     ترجمه فارسی عنوان: محلول های جدبد شستشوی کانال ریشه 
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 18

     عنوان اصلی مقاله: Osteoporosis, jawbones and periodontal disease
     ترجمه فارسی عنوان: ‏ پوکی استخوان، استخوان های فک ، بیماری های پریودنتال
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 19

     عنوان اصلی مقاله: Periodontal Disease: Linking the Primary Inflammation to Bone Loss
     ترجمه فارسی عنوان: ‏بیماری پریودنتال: مکانیسم های التهابی تحلیل استخوان 
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 20

     عنوان اصلی مقاله: Relevance of In Vitro Tests of Adhesive and Composite Dental Materials
     ترجمه فارسی عنوان: ‏ارتباط تست های آزمایشگاهی بررسی خواص ادهزیو ها و کامپوزیت های دندانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 21

     عنوان اصلی مقاله:  Retention
     ترجمه فارسی عنوان: انواع کلاسپ و مکانیسم ریتنشن 
(ترجمه بصورت فایل پاورپوینت pdf شده است)
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 47 صفحه (47 اسلاید)
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 22

     عنوان اصلی مقاله:  Root resorption diagnosed with cone beam computed tomography after 6 months of orthodontic treatment with fixed appliance and the relation to risk factors
     ترجمه فارسی عنوان: تشخیص تحلیل ریشه دندان با توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی بعد از شش ماه درمان ارتودنسی با دستگاه ثابت و ارتباط با عوامل ریسکی  
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 23

     عنوان اصلی مقاله:  The use of salivary cytokines as a screening tool for oral squamous cell carcinoma: A review of the literature
     ترجمه فارسی عنوان: ‏کاربرد سایتوکین های بزاق در غربالکری اسکواموس سل کارسینوما دهان
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 24

     عنوان اصلی مقاله: Effects Sharpen filter and Inversion filter on the detection of proximal caries
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر فیلتر Sharpen و فیلتر Inversion بر روی شناسایی  پوسیدگی های پروگزیمال
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )