تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی
  


     مقاله شماره 101

     عنوان اصلی مقاله: A FUZZY PETRI-NET BASED CONCEPTUAL MODEL FOR RISK PREDICTION IN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING ACQUISITION DECISIONS FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
     ترجمه فارسی عنوان: مدل مفهومی شبکه پتری فازی برای پیشبینی ریسک در برنامه ریزی منابع سازمان و تصمیم گیری برای شرکتهای بزرگ و متوسط
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 102

     عنوان اصلی مقاله: A New Algorithm for ERP System Selection Based on Fuzzy DEMATEL Approach
     ترجمه فارسی عنوان: الگوریتمی جدید برای انتخاب سیستم های  ERP با رویکرد Fuzzy DEMATEL
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 103

     عنوان اصلی مقاله: A combination of Quality Function Deployment and Analytic Network Process to evaluate urban redevelopment projects: An application to the Belle de Mai – La Friche of Marseille, France
     ترجمه فارسی عنوان: ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری: کاربرد نرم افزار belle de mai- la friche of Marseille, france
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 104

     عنوان اصلی مقاله: An Effective Model for Evaluating Organizational Risk and Cost in ERP Implementation by SME
     ترجمه فارسی عنوان: یک مدل موثر برای ارزیابی ریسک سازمانی و هزینه پیاده سازی erp در سازمان های کوچک و متوسط (sme )
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 105

     عنوان اصلی مقاله: An empirical investigation of six levels of enterprise resource planning integration
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی تجربی شش سطح برنامه ریزی یکپارچه منابع سازمانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 106

     عنوان اصلی مقاله: An Empirical Study on Enterprise Resource Planning Implementation in Iranian Organizations
     ترجمه فارسی عنوان: مطالعه تجربی بر روی پیاده سازی ERP در سازمانهای ایرانی
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 107

     عنوان اصلی مقاله: Dynamic risks modelling in ERP maintenance projects with FCM
     ترجمه فارسی عنوان: مدل سازی ریسک پویا در پروژه نگهداری  erp  با برنامه fcm (بدون ترجمه دیاگرام و جداول)
     تعداد صفحات انگلیسی: 21 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 108

     عنوان اصلی مقاله: ERP success prediction: An artificial neural network approach
     ترجمه فارسی عنوان: پیش‌بینی موفقیت ERP: یک رهیافت شبکه عصبی مصنوعی
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 109

     عنوان اصلی مقاله: Evaluating the Quality of Software in ERP Systems Using the ISO 9126 Model
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی کیفیت نرم افزار در سیستمهای ERP  با استفاده از مدل ISO 9126
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 110

     عنوان اصلی مقاله: Exploring the World's Largest ERP Implementation: the Role of ERP in Strategic Alignment
     ترجمه فارسی عنوان: بررسی بزرگترین پیاده سازی  ERP: نقش ERP در همراستایی راهبردی
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 111

     عنوان اصلی مقاله: Influence of ERP systems on business process agility
     ترجمه فارسی عنوان: تأثیر سیستم های ERP روی فرآیندهای کسب و کار هوشمند
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 112

     عنوان اصلی مقاله: Modelling and assessing ERP project risks: A Petri Net approach
     ترجمه فارسی عنوان: مدل سازی وارزیابی ریسكهای پروژهای ERP
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 113

     عنوان اصلی مقاله: Organizational learning networks that can increase the productivity of IT consulting companies. A case study for ERP consultants
     ترجمه فارسی عنوان: شبکه های یادگیری سازمانی که می توانند بهره وری شرکت های مشاوره ای IT را افزایش دهند. مطالعه¬ای بر روی مشاوران ERP
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 30 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 114

     عنوان اصلی مقاله: Risk Factors of the Partner Relationship between Open Source ERP Editors and IT Services Companies
     ترجمه فارسی عنوان: عوامل فاکتورهای خطر رابطه ی شراکت بین ویراستاران منبع باز ERP و شرکتهای خدماتی IT
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 115

     عنوان اصلی مقاله: Using a KMERP Framework to Enhance Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation
     ترجمه فارسی عنوان: استفاده از یک چارچوب KMERP برای بهبود پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی ( ERP )
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 116

     عنوان اصلی مقاله: The Impact of ERP Systems and Supply Chain Management Practices on Firm Performance: Case of Turkish Companies
     ترجمه فارسی عنوان: اثر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) و شیوه های مدیریت زنجیره تامین (SCM) در عملکرد شرکت ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 117

     عنوان اصلی مقاله: Information systems use as strategy practice: A multi-dimensional view of strategic information system implementation and use
     ترجمه فارسی عنوان: استفاده از سیستم های اطلاعاتی به صورت تمرین استراتژی: یک دیدگاه چند بعدی از پیاده سازی و استفاده از سیستم اطلاعاتی استراتژیک 
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 45 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 118

     عنوان اصلی مقاله: Analysis of Parallel Computing, Focusing on Parallel Computing Models and Parallel Programming Models
     ترجمه فارسی عنوان: تحلیل رایانش موازی، با تمرکز بر مدل های رایانش موازی و مدلهای برنامه نویسی موازی
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 119

     عنوان اصلی مقاله: A Compiler and Run-time System for Network Programming Languages
     ترجمه فارسی عنوان: سیستم گرداورنده و RUN-Time برای زبان برنامه نویسی شبکه
     تعداد صفحات انگلیسی: 14 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 30 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 120

     عنوان اصلی مقاله: A Lightweight Middleware Platform for Distributed Computing on Wireless Sensor Networks
     ترجمه فارسی عنوان: برنامه (فضای ورودی) سطحی میان افزار برای محاسبه پخش و طبقه بندی شبکه های حسگر وایرلس
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 121

     عنوان اصلی مقاله: Software Prototype
     ترجمه فارسی عنوان: پیش نمونه نرم افزاری 
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 122

     عنوان اصلی مقاله: Adaptive visual tracking using the prioritized Q-learning algorithm: MDP-based parameter learning approach
     ترجمه فارسی عنوان: مسیر یابی تصویری تطابق پذیر است با استفاده از الگوریتم الویت بندی شده یادگیری Q: رویکرد پارامتر یادگیری بر اساس MDP
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 32 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 123

     عنوان اصلی مقاله: bat algorithm for resource scheduling in cloud computing
     ترجمه فارسی عنوان: الگوریتم خفاش  برای برنامه ریزی در محاسبات ابری 
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 4 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 124

     عنوان اصلی مقاله: Wireless Network-on-Chip: A New Era in Multi-Core Chip Design
     ترجمه فارسی عنوان: شبکه های بسیم روی تراشه : عصر جدید در طراحی تراشه چند هسته ای
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 125

     عنوان اصلی مقاله: Development of Software Reliability Growth Models for Industrial Applications Using Fuzzy Logic
     ترجمه فارسی عنوان: توسعه مدل های رشد قابلیت اطمینان نرم افزاری برای کاربردهای صنعتی با استفاده از منطق فازی
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 126

     عنوان اصلی مقاله: Key Frame Extraction Based on Improved Hierarchical Clustering Algorithm
     ترجمه فارسی عنوان: استخراج فریم های کلیدی بر اساس بهبود الگوریتم خوشه بندی مراتبی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

   
  

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )