تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی
  


     مقاله شماره 76

     عنوان اصلی مقاله: BitTorrent: a peer-to-peer file sharing protocol
     ترجمه فارسی عنوان: بیت تورنت: پروتکل اشتراک فایل نظیر به نظیر 
     تعداد صفحات انگلیسی: 30 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 45 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 77

     عنوان اصلی مقاله: Cisco Mobility Solutions for the 21st Century University: Higher Education in Motion
     ترجمه فارسی عنوان: راه حل های پویای سیسکو برای دانشکده های قرن 21: تحرک در آموزش عالی
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 78

     عنوان اصلی مقاله: From Transience to Persistence in Object Oriented Programming
     ترجمه فارسی عنوان: از ناپایداری تا ماندگاری در برنامه نویسی مقصود گرا
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 79

     عنوان اصلی مقاله: Improved competitive learning neural networks for network intrusion and fraud detection
     ترجمه فارسی عنوان: شبکه های عصبی آموزشی رقابتی پیشرفته در مورد تشخیص نفوذ در شبکه و شناسایی کلاهبرداری
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 32 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 80

     عنوان اصلی مقاله: Internet service provider
     ترجمه فارسی عنوان: ارائه دهنده خدمات اینترنت 
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 81

     عنوان اصلی مقاله: Introducing FWKNOP
     ترجمه فارسی عنوان: معرفی برنامه کمکی fwknop
     تعداد صفحات انگلیسی: 25 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 33 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 82

     عنوان اصلی مقاله: Introduction to Network Security
     ترجمه فارسی عنوان: مقدمه ای بر امنیت شبکه
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 83

     عنوان اصلی مقاله: Microprocessors
     ترجمه فارسی عنوان: ریزپردازنده
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 84

     عنوان اصلی مقاله: Mining Asynchronous Periodic Patterns in Time Series Data
     ترجمه فارسی عنوان: الگوهای تناوبی اسنکرون داده کاوی در سری زمانی داده
     تعداد صفحات انگلیسی: 34 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 33 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 85

     عنوان اصلی مقاله: Mobile Security Catching Up? Revealing the Nuts and Bolts of the Security of Mobile Devices
     ترجمه فارسی عنوان: تامین امنیت تلفن های همراه، مشخص کردن بخش های اصلی امنیت تلفن های همراه
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 86

     عنوان اصلی مقاله: Modeling and Evaluation of Multisource Streaming Strategies in P2P VoD Systems
     ترجمه فارسی عنوان: مدل سازی و ارزیابی استراتژی های پخش آنلاین (استرمینگ) چندمنظوره در سیستم های نظیر به نظیر ارسال ویدئو بر مبنای تقاضا (P2P VoD)
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 25 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 87

     عنوان اصلی مقاله: Performance evaluation of fault tolerance techniques in grid computing system
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی عملکرد تکنیک های تولرانس عیب در سیستم محاسبه شبکه
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 88

     عنوان اصلی مقاله: Power Efficient Processor Architecture and The Cell Processor
     ترجمه فارسی عنوان: معماری پردازنده قدرت کارآمد و پردازنده سلولی
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 89

     عنوان اصلی مقاله: The Capacity of Wireless Networks
     ترجمه فارسی عنوان: ظرفیت شبکه های بی سیم
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 50 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 90

     عنوان اصلی مقاله: The Logic Programming Paradigm and Prolog
     ترجمه فارسی عنوان: الگوی برنامه نویسی منطق و زبان برنامه نویسی پرولاگ 
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 91

     عنوان اصلی مقاله: Topic tracking language model for speech recognition
     ترجمه فارسی عنوان: مدل زبانی پیگیری تاپیک (موضوع) برای تشخیص گفتار
     تعداد صفحات انگلیسی: 22 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 35 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 92

     عنوان اصلی مقاله: Towards a Cognitive TCP/IP Network Architecture
     ترجمه فارسی عنوان: قرار گرفتن در مسیر معماری شبکه پروتکل کنترل نقل و انتقال/ پروتکل اینترنتی شناختی
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 3 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 93

     عنوان اصلی مقاله: Towards an Elastic and Autonomic Multitenant Database
     ترجمه فارسی عنوان: به سوی پایگاه داده چندگانه (اشتراکی) انعطاف پذیر و مستقل
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 94

     عنوان اصلی مقاله: Visualizing IPTables Logs
     ترجمه فارسی عنوان: پیش بینی ثبت وقایع جداول (IP (IPTABLES 
     تعداد صفحات انگلیسی: 26 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 30 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 95

     عنوان اصلی مقاله: (What is random access memory (RAM?
     ترجمه فارسی عنوان: حافظه با دسترسی تصلدفی (RAM) چیست؟
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 96

     عنوان اصلی مقاله: Design and Implementation of Load Balancing of Distributed-system-based Web Server
     ترجمه فارسی عنوان: طراحی و اجرای تعدیل بار سرور شبکه ی سیستم های توزیعی
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 97

     عنوان اصلی مقاله: Importance of Cryptography in Network Security
     ترجمه فارسی عنوان: اهمیت رمز نویسی در امنیت شبکه
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 98

     عنوان اصلی مقاله: Intrusion Detection in Role Administrated Database: Transaction- Based Approach
     ترجمه فارسی عنوان: تشخیص نفوذ در جایگاه مدیریت بانک اطلاعات: روشی بر اساس تراکنش
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 16 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 99

     عنوان اصلی مقاله: Distributive Computing for reliability analysis of MEMS devices using MATLAB
     ترجمه فارسی عنوان: محاسبه توزیع فراوانی برای آنالیزهای قابل اطمینان انجام شده توسط دستگاه MEMS  با استفاده از نرم افزار MATLAB
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 100

     عنوان اصلی مقاله: Monitoring Public Opinion in Cyberspace: How Corporate Public Relations Is Facing the Challenge
     ترجمه فارسی عنوان: نمایش افکار عمومی در فضای کامپیوتری (فضای سایبری):  چگونگی رویارویی روابط عمومی شرکتی با این چالش 
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


  

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )