تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی
  


     مقاله شماره 51

     عنوان اصلی مقاله: Fundamental Concepts of Dependability
     ترجمه فارسی عنوان: مفاهیم اصلی در مورد اعتماد و اطمینان به سیستم
     تعداد صفحات انگلیسی: 20 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 27 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 52

     عنوان اصلی مقاله: Free and Open Source search engine
     ترجمه فارسی عنوان: موتور جستجوی با برنامه منبع باز و رایگان
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 53

     عنوان اصلی مقاله: Sequential Adaptive Fuzzy Inference System (SAFIS) for nonlinear system identification and prediction
     ترجمه فارسی عنوان: سیستم انطباق زنجیره فازی (SAFIS) برای مشخص کردن و پیش بینی سیستم های غیرخطی
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 54

     عنوان اصلی مقاله: 54. Efficient Text-Independent Speaker Verification with Structural Gaussian Mixture Models and Neural Network
     ترجمه فارسی عنوان: تعیین هویت مخاطب مستقل از متن کارآمد از طریق مدل ترکیبی ساختاری گاوس و شبکه های عصبی
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 26 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 55

     عنوان اصلی مقاله: New Cloud Architectures For The Next Generation Internet
     ترجمه فارسی عنوان: طرح روش محاسبه ابری جدید برای اینترنت نسل بعد
     تعداد صفحات انگلیسی: 40 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 41 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 56

     عنوان اصلی مقاله: An Analysis of Particle Swarm Optimizers
     ترجمه فارسی عنوان: تجزیه و تحلیل ذرات بصورت بهینه (ترجمه فقط تا قسمت 2.2 فصل دوم)
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 57

     عنوان اصلی مقاله: the simple plant location problem: Survey and synthesis
     ترجمه فارسی عنوان: مسئله مکان یابی تجهیزات ساده: بررسی و ادغام
     تعداد صفحات انگلیسی: 19 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 36 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 58

     عنوان اصلی مقاله: Impact of Directional Density on GyTAR Routing Protocol for VANETs in City Environments
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر چگالی و تراکم جهت دار بر پروتکل مسیریابی GyTAR برای VANET در محیط های شهری
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 59

     عنوان اصلی مقاله: A Distributed Parallel Genetic Algorithm Oriented Adaptive Migration Strategy
     ترجمه فارسی عنوان: الگوریتم ژنتیک موازی توزیع شده مبتنی بر استراتژی تطبیقی مهاجرت
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 60

     عنوان اصلی مقاله: Textural Features Based Breast Cancer Detection: A Survey
     ترجمه فارسی عنوان: ویژگی های بافتی برمبنای شناسایی سرطان سینه: یک بررسی
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 61

     عنوان اصلی مقاله: Industrial Wireless Sensor Networks: Challenges, Design Principles, and Technical Approaches
     ترجمه فارسی عنوان: شبکه های حسگر بی سیم صنعتی: چالش ها، اصول طراحی، و روش های فنی
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 62

     عنوان اصلی مقاله: Secret Key Generation within Peer-to-Peer Network Overlays
     ترجمه فارسی عنوان: تولید کلیدهای رمز در شبکه های همپوشان/پوشش peer-to-peer 
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 63

     عنوان اصلی مقاله: An Adaptive Scoring Job Scheduling algorithm for grid computing
     ترجمه فارسی عنوان: الگوریتم تطبیقی امتیازدهی زمانبندی کار برای محاسبات گریدی
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 64

     عنوان اصلی مقاله: Arranging cluster sizes and transmission ranges for wireless sensor networks
     ترجمه فارسی عنوان: تنظیم اندازه‌های خوشه و طیف‌های انتقال برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 37 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 65

     عنوان اصلی مقاله: A systematic review on clustering and routing techniques based upon LEACH protocol for wireless sensor networks
     ترجمه فارسی عنوان: مروری نظام مند در تکنیک های دسته بندی و مسیریابی بر اساس پروتکل لیچ( LEACH) برای شبکه های حسگر بی سیم
     تعداد صفحات انگلیسی: 23 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 62 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 66

     عنوان اصلی مقاله: Parallel approach of Sobel Edge Detector on Multicore Platform
     ترجمه فارسی عنوان: رویکرد موازی آشکارساز لبه سوبل در سکوی چند هسته ای
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 67

     عنوان اصلی مقاله: HISC: A computer architecture using operand descriptor
     ترجمه فارسی عنوان: مجموعه دستورالعمل های کامپیوتری سطح بالا (HISC): معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور اجرایی
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 68

     عنوان اصلی مقاله: A Four-Step Technique for Tackling DDoS Attacks
     ترجمه فارسی عنوان: تکنیک چهار مرحله ای برای مقابله با حملات دی داس
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 69

     عنوان اصلی مقاله: A framework for ranking of cloud computing services
     ترجمه فارسی عنوان: چارچوبی برای رده بندی سرویس های محاسبه ابری
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 34 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 70

     عنوان اصلی مقاله: A new convex objective function for the supervised learning of single-layer neural networks
     ترجمه فارسی عنوان: تابع هدف جدید محدب برای آموزش نظارت شبکه‌های عصبی تک لایه‌‌ 
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 28 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 71

     عنوان اصلی مقاله: A uniform ADL for embedded processor
     ترجمه فارسی عنوان: پیوند اتوماتبک داده یکپارچه برای پردازشگر جاسازی شده
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 72

     عنوان اصلی مقاله: DKaItaDba s-e an algorithm for fast and efficient text mining used to automatically generate a database containing kinetic information of enzymes
     ترجمه فارسی عنوان: الگوریتمی برای داده کاوی سریع و کارآمد متن به منظور ایجاد اتوماتیک پایگاه داده حاوی اطلاعات سینتیک آنزیم ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 20 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 73

     عنوان اصلی مقاله: An Overview of Mobile Ad Hoc Networks: Applications and Challenges
     ترجمه فارسی عنوان: شبکه های موردی سیار: کاربردها و چالش ها
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 74

     عنوان اصلی مقاله: Background and Firewall Basics
     ترجمه فارسی عنوان: اصول پیش زمینه و فایروال
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 4 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 75

     عنوان اصلی مقاله: Basic Concepts and Taxonomy of Dependable and Secure Computing
     ترجمه فارسی عنوان: مفاهیم پایه و طبقه بندی محاسبات قابل اعتماد و امن
     تعداد صفحات انگلیسی: 22 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 53 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


  

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )