تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی
 


     مقاله شماره 26

     عنوان اصلی مقاله: Computer fault tolerance
     ترجمه فارسی عنوان: تولرانس عیب کامپیوتر
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 27

     عنوان اصلی مقاله: IEEE copyright and consent form
     ترجمه فارسی عنوان: حق امتیاز IEEE (موسسه مهندسین الکتریسیته و الکترونیک) و فرم رضایت
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 28

     عنوان اصلی مقاله: Mobile device and malware related to this device
     ترجمه فارسی عنوان: دستگاه تلفن همراه و نرم افزارهای مخرب مربوط به این دستگاه
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 29

     عنوان اصلی مقاله: A Fair Solution to DNS Amplification Attacks
     ترجمه فارسی عنوان: راه حل مناسب برای جلوگیری از افزایش حملات به DNS ( سیستم نام دامنه)
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 30

     عنوان اصلی مقاله: Brocade Mobility Wireless LAN Solutions
     ترجمه فارسی عنوان: راه حل های شبکه محلی بی سیم سیار بروکید
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 31

     عنوان اصلی مقاله: EXACT METHODS FOR THE ASYMMETRIC TRAVELING SALESMAN PROBLEM
     ترجمه فارسی عنوان: روش های دقیق مربوط به مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن (TSP)
     تعداد صفحات انگلیسی: 37 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 45 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 32

     عنوان اصلی مقاله: ZigBee
     ترجمه فارسی عنوان: زیگبی
     تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 33

     عنوان اصلی مقاله: Eye-blink detection system for human–computer interaction
     ترجمه فارسی عنوان: سیستم تشخیص چشمک زدن برای تعامل بین انسان و کامپیوتر
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 24 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 34

     عنوان اصلی مقاله: Amoeba-Based Knowledge Discovery System
     ترجمه فارسی عنوان: سیستم کشف اطلاعات مبتنی بر آمیب
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 35

     عنوان اصلی مقاله: An Intelligent Traffic Control System for Wireless network
     ترجمه فارسی عنوان: سیستم کنترل ترافیک هوشمند در ارتباط با شبکه های وسایل نقلیه بیسیمی
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 36

     عنوان اصلی مقاله: ( Advanced Microcontroller Bus Architecture system  (AMBA system
     ترجمه فارسی عنوان: سیستم معماری پیشرفته باس ریزکنترل کننده ها (AMBA)
     تعداد صفحات انگلیسی: 20 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 37

     عنوان اصلی مقاله: A SECURE DOMAIN NAME SYSTEM BASED ON INTRUSION TOLERANCE
     ترجمه فارسی عنوان: سیستم نام دامنه امن مبتنی بر تحمل نفوذ
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 38

     عنوان اصلی مقاله: The Cisco Unified Wireless Network
     ترجمه فارسی عنوان: شبکه بی سیم یکپارچه سیسکو
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 19 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 39

     عنوان اصلی مقاله: Networking
     ترجمه فارسی عنوان: شبکه سازی
     تعداد صفحات انگلیسی: 23 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 41 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 40

     عنوان اصلی مقاله:  The Logic Programming Paradigm and Prolog
     ترجمه فارسی عنوان: طرح برنامه نویسی منطقی و زبان برنامه نویسی prolog
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 41

     عنوان اصلی مقاله: Data compression
     ترجمه فارسی عنوان: فشرده سازی اطلاعات
     تعداد صفحات انگلیسی: 67 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 91 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 42

     عنوان اصلی مقاله:  Apple’s philosophy, from the original Macintosh in 1984 to the iPad
     ترجمه فارسی عنوان: فلسفه اپل، از محصولات اولیه مکین تاش در سال 1948 تا تولید آیپاد
     تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 43

     عنوان اصلی مقاله: A computer architecture using operand descriptor
     ترجمه فارسی عنوان: مجموعه دستورالعمل های کامپیوتری سطح بالا(HISC): معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور اجرایی
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 44

     عنوان اصلی مقاله: Kernel-based Virtual Machine (KVM) security
     ترجمه فارسی عنوان: محیط ماشین مجازی مبتنی بر کرنل
     تعداد صفحات انگلیسی: 66 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 61 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 45

     عنوان اصلی مقاله: Topic tracking language model for speech recognition
     ترجمه فارسی عنوان: مدل زبانی پیگرد موضوع به منظور تشخیص گفتار
     تعداد صفحات انگلیسی: 21 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 35 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 46

     عنوان اصلی مقاله: Routing in Dynamic Network using Ants and Genetic Algorithm
     ترجمه فارسی عنوان: مسیر یابی در شبکه پویا با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم موریانه ای
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 47

     عنوان اصلی مقاله: Storage Class Specifiers
     ترجمه فارسی عنوان: مشخصه ذخیره سازی
     تعداد صفحات انگلیسی: 3 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 48

     عنوان اصلی مقاله: Database architecture
     ترجمه فارسی عنوان: معماری پایگاه داده
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 49

     عنوان اصلی مقاله:  Service oriented architecture
     ترجمه فارسی عنوان: معماری سرویسگرا
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

     مقاله شماره 50

     عنوان اصلی مقاله: Computer Architecture
     ترجمه فارسی عنوان: معماری کامپیوتر
     تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 17 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


 

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )